Månad: maj 2023

Posithiva Gruppen – en förening för alla som lever med hiv

Nu kan alla som lever med hiv vara med och påverka!

Vid extra årsmöte den 27 maj fattade Posithiva Gruppen beslut om en stadgeändring som innebär att medlemskapet öppnas upp för alla hivpositiva personer. Det betyder att från och med nu kan alla som lever med hiv bli fullvärdiga medlemmar och därmed vara med och besluta om föreningens verksamhet och inriktning. Som medlem i Posithiva Gruppen har du rösträtt samt närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.
Enskild person, oavsett hivstatus, som stödjer föreningens verksamhet och syfte kan bli stödmedlem. Detsamma gäller för juridisk person.

Posithiva Gruppens styrelse arbetar med att ta fram en plan för att se till att alla som lever med hiv, och som fram till nu varit stödmedlemmar, erbjuds fullvärdigt medlemsskap samt för att fler som lever med hiv ska hitta till föreningen. Dessutom verkar styrelsen för att både nya och gamla medlemmar ska känna att Posithiva Gruppen erbjuder meningsfulla aktiviteter och trygga rum för olika målgrupper.

Det kommer att ta lite tid innan ytterligare information går ut till alla som valt att ta emot utskick från Posithiva Gruppen. Du som lever med hiv och som inte redan är medlem, eller som fram till nu varit stödmedlem, kan dock redan nu bli medlem genom att klicka här och fylla i formuläret.

Posithiva Gruppen bildades 1985 som en förening för hivpositiva män som har sex med män. Sedan länge är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Dessutom bedrivs separatistiska verksamheter för män som har sex med män (msm), kvinnor, gravida, transpersoner, unga (18-30 år) och äldre (50+).

Konferensrapport AIDS2022

Den 24:e världsaidskonferensen, AIDS 2022, anordnades i Montreal i Kanada samt online. Världsaidskonferensen arrangeras vartannat år av International AIDS Society (IAS). Konferensen är världens största om en global hälsoeller utvecklingsfråga, och ett forum för forskning inom en rad områden samt för mänskliga rättigheter, aktivism och påverkansarbete. 

Denna konferensrapport har tematiska kapitel och täcker ämnen som ligger inom ramen för Posithiva Gruppens arbete. Rapporten inkluderar såväl globala, strukturella och politiska utmaningar som psykisk och fysisk hälsa och rättigheter för personer som lever med hiv. Eftersom Posithiva Gruppen (PG) är en patientorganisation för personer som lever med hiv ägnas mindre utrymme åt ämnet primärprevention, trots att detta är en stor fråga på världsaidskonferenserna. 

Nya online-enkäter för kunskapsnätverk för unga, äldre och kvinnor som lever med hiv

Som del av vårt arbete med att etablera nya kunskapsnätverk (läs mer här) har Posithiva Gruppen tagit fram två nya online-enkäter. Den ena riktar sig till unga (18–30 år) som lever med hiv, och den andra riktar sig till äldre (50+) som lever med hiv. Sedan tidigare finns även en online-enkät för kvinnor som lever med hiv.

Enkäterna är anonyma och svaren kan inte kopplas till dig som person. I enkäterna ber vi dig komma med förslag på frågor eller teman som är viktiga för dig eller som du vill veta mer om. Svaren som samlas in använder vi som underlag i arbetet med att utforma kunskapshöjande insatser såsom temakvällar och föreläsningar.

Enkäten för unga (18–30 år) som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/9vib8ptB7p66R1uu9

Enkäten för äldre (50+ år) som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/881894eDZjQ6CkHu9 

Enkäten för kvinnor som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/VoTSFTY5utEU2AxZ7 

 

Vid frågor, kommentarer eller om du vill komma med icke-anonyma förslag, kan du mejla samordnare Ane på info@kunskapsnatverk.se.

———————————————————————

New online surveys for knowledge networks for young people, older people and women living with HIV.

Posithiva Gruppen has developed two new online surveys as part of our work with establishing new knowledge networks (learn more here). One is directed towards young people (18 to 30-year-olds) living with HIV, and the other one is directed towards older people (over 50 years) living with HIV. From before, we also have an online survey for women living with HIV.  

The surveys are anonymous and the answers cannot be connected to you as a person. In the survey,we ask you to provide suggestions for questions or themes that are important to you or that you would like to know more about. We will use the collected answers as a foundation for the work with developing knowledge-enhancing activities such as seminars and lectures.  

You can access the survey for young people (18 to 30-year-olds) living with HIV here: https://forms.gle/9vib8ptB7p66R1uu9

You can access the survey for older people (over 50 years) living with HIV here: https://forms.gle/881894eDZjQ6CkHu9

You can access the survey for women living with HIV here: https://forms.gle/VoTSFTY5utEU2AxZ7

 

For questions, comments or if you would like to give us non-anonymous input, please e-mail the coordinator, Ane, at info@kunskapsnatverk.se.