Månad: februari 2021

Merkostnadsersättning ersätter handikappersättning – vad innebär det?

En del personer som lever med hiv har haft vad som kallas handikappersättning. 2019 infördes vad som kallas merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta handikappersättning. Under en tid har dessa två ersättningar funnits parallellt för att personer så att säga ska byta system. Från och med 1 juli 2021 försvinner dock handikappersättningen helt och kan inte sökas längre. Istället får man söka merkostnadsersättning. Före den 1 juli kan du som tidigare haft handikappersättning söka den för en ny period som får sträcka sig över max 18 månader.

Vad är då skillnaden mellan dessa ersättningar? Lite förenklat man säga att handikappersättningen grundades på en samlad bedömning av en sökandes hela livssituation, medan merkostnadsersättningen ersätter konkreta kostnader som uppkommer på grund av en funktionsnedsättning.

Kostnaden som man söker ersättning för ska vara skälig och vad det är kan ibland vara svårt att bedöma. Försäkringskassan ska ta hänsyn dels till hur stor själva summan är och om det kunde funnits billigare alternativ. Dels handlar det om en bedömning av insatsen i sig, det vill säga ungefär vad behovet är och varför en person har det behovet.

Förutom skälighet så ska det finnas ett samband mellan funktionsnedsättningen och den kostnad som du söker ersättning för. Det betyder att det ska vara en kostnad som går utöver vad andra personer har som kostnader. Försäkringskassan skriver som exempel på sin hemsida:

Du kan normalt inte få ersättning för att köpa en cykel eftersom det är en kostnad man vanligtvis har. Men om du behöver anpassa cykeln för att du ska kunna cykla trots din funktionsnedsättning så kan du ha rätt till merkostnadsersättning. I det fallet får du ersättning för kostnaden för att anpassa cykeln – du får inte ersättning för vad cykeln kostade utan anpassning.

Kostnaderna som du kan söka ersättning för kan vara både engångskostnader och löpande kostnader. Dina merkostnader måste uppgå till minst 11 900 kronor på ett år, dvs ungefär 1000 kronor i månaden. Ersättningen är också uppdelad i vissa fasta nivåer, beroende på hur stort ditt ersättningsbehov är.

Det du kan få ersättning för måste kunna kategoriseras in under någon av dessa grupper:

1.hälsa, vård och kost: kan avse till exempel patientavgifter, läkemedel, förbrukningsmaterial och särskild kost.

2. slitage och rengöring: exempelvis ökat slitage av kläder på grund av att kläderna måste tvättas ofta.

3. resor: det kan till exempel vara fråga om resor med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor och resor med egen bil på grund av svårigheter att använda allmänna kommunikationer.

4. hjälpmedel: inköp eller hyreskostnad för hjälpmedel.

5. hjälp i den dagliga livsföringen: bland kostnader som hör till denna kategori nämns som exempel hemtjänstavgift och andra avgifter för bistånd enligt socialtjänstlagen, eller om en person har ledsagarservice enligt LSS, kostnader för god man eller kostnader för privat anlitad städhjälp. Att någon behöver hjälp innebär inte att hen har rätt till merkostnadsersättning. Vad som ska ersättas är kostnader för att hjälpbehovet tillgodoses. Om till exempel en anhörig eller någon annan tillgodoser ett hjälpbehov utan att få ersättning har någon merkostnad inte uppkommit.

6. boende: antagligen ungefär detsamma kostnader för boende som ersattes med handikappersättningen. Exempel som angetts är kostnader för extra rum eller större bostadsyta som behövs för vårdutrustning, tekniska hjälpmedel, eller som behandlingsrum.

7. övriga ändamål: andra kostnader som inte ryms i de andra kategorierna. Generellt inom juridiken så brukar en sådan allmänt hållen rubrik vara ett tecken på att det kan vara svårt att få kostnader ersatta under denna rubrik.

Det vi slutligen också kan säga gällande merkostnadsersättning är att, precis som inom all ny lagstiftning, så är det mycket som vi inte vet exakt hur det kommer att bli. Mycket av den praxis (domstolsfall) som finns gällande handikappersättning kommer troligen gälla nu också, men vissa saker kommer säkert också att bli annorlunda, även om vi inte vet hur än. Om du har fler frågor gällande din handikappersättning, eller om merkostnadsersättning kan du höra av dig till oss med dina frågor på info@posithivagruppen.se eller 08-720 19 60. Du kan också läsa mer på Försäkringskassans hemsida https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-vuxna

Hiv och vaccin mot covid-19

Här hittar du ett faktablad om vad vaccination mot covid-19 kan innebära för personer som lever med hiv. Informationen kring coronaviruset och covid-19, och råden för hur man bör agera, uppdateras löpande. På www.krisinformation.se samlar svenska myndigheter aktuell och bekräftad information.
Du är varmt välkommen att kontakta Posithiva Gruppen på 08-720 19 60 eller info@posithivagruppen.se om du behöver stöd och hjälp.

Ladda ned faktabladet som pdf.