Månad: mars 2023

Transsynlighetsdagen (TDoV) 2023

Idag 31 mars är det internationella transsynlighetsdagen, eller International Transgender Day of Visibility (TDoV) Hur ser det ut med inkluderingen av transpersoner i arbetet med den nya hivstrategin?

Transpersoner är överrepresenterade bland personer som lever med hiv. 19,9 procent av alla transkvinnor och 2,56 procent av alla transmän lever med hiv, enligt en global studie från 2021 (Stutterheim m.fl.). Studien visar dessutom att transkvinnor har 66 gånger högre sannolikhet att få hiv än andra personer, medan transmän har 6,8 gånger högre sannolikhet.

Posithiva Gruppen vill med anledning av årets transsynlighetsdag passa på att lyfta rapporten ”Increasing Trans Inclusion in HIV/AIDS National Strategic Planning” som amfAR (American Foundation for AIDS Research) och GATE (Global Action for Trans Equality) publicerade innan årsskiftet. Rapporten handlar om ökad inkludering av transpersoner i nationell strategisk planering kring hiv och aids. Författarna drar bland annat följande slutsatser:

  • Det finns ett akut behov av bättre data om hiv bland transpersoner, och myndigheter måste investera i system för datainsamling som involverar transcommunityn.
  • Nationella strategiska planer måste adressera strukturella hinder för vård för transpersoner, exempelvis relaterade till stigma och bemötande i vården.
  • Transpersoners röster måste centreras i den strategiska planeringen, och transledda organisationer måste ges möjlighet till långsiktigt ekonomiskt stöd.

GATE och amfAR skriver att insatser för att uppnå globala mål kring hiv kommer att misslyckas om man inte på lämpliga sätt lyfter transpersoner i hivarbetet. De uppmanar regeringar och myndigheter att främja inkludering av transpersoner i det hivstrategiska arbetet genom att aktivt och kontinuerligt konsultera transcommunityn om insatser som berör transpersoner.

Vi hoppas att de aktörer som just nu arbetar med framtagandet av en uppdaterad hivstrategi i Sverige tar med sig lärdomarna och rekommendationerna som lyfts i rapporten.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla transpersoner som är aktiva i Posithiva Gruppen och som inom organisationen eller på andra sätt bidrar till att synliggöra och förbättra förutsättningarna för transpersoner som lever med hiv i Sverige.

Klicka här för att läsa rapporten.

Nu storsatsar Posithiva Gruppen på kunskap!

Sedan 2017 har Posithiva Gruppen drivit Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, en verksamhet som genom strukturerat och välförankrat målgruppsarbete har anordnat kunskapshöjande insatser för kvinnor som lever med hiv, men även om kvinnor som lever med hiv för externa åhörare. Här kan du läsa mer om genomförda insatser 2017–2022.

Under 2023 kommer Posithiva Gruppen etablera kunskapsnätverk för ytterligare grupper. Detta innebär att workshoppar med olika målgrupper ska anordnas, samt att nya projektgrupper ska upprättas. Under våren kommer vi etablera kunskapsnätverk för unga samt äldre som lever med hiv, och under hösten bildar vi kunskapsnätverk för hivpositiva män som har sex med män samt för transpersoner som lever med hiv.

I första hand vill vi bjuda in till workshoppar för de aktuella målgrupperna. Under dessa workshoppar diskuterar vi vilka målgruppsspecifika kunskapsbehov som finns, och PG bjuder på mat. Alla deltagare får även två biobiljetter som tack för medverkan 🍿

Datum för vårens workshoppar är:

Unga (18–30 år) som lever med hiv: tisdag 18 april, 17:00-19:00

Äldre (50+ år) som lever med hiv: tisdag 25 april, 17:00-19:00

Workshopparna är öppna för personer i det aktuella åldersspannet oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning. Du behöver inte ha varit engagerad i Posithiva Gruppen tidigare, och om du bor utanför Stockholm kan vi bekosta dina resor.

Vill du medverka på workshop för unga eller äldre?
Anmäl dig här: https://forms.gle/8kaXmfJUTGmYC6pCA

 

Projektgrupper

I nästa steg kommer vi rekrytera unga respektive äldre personer som lever med hiv till projektgrupper för de nya kunskapsnätverken. Är du intresserad av kunskap och forskning om hiv, och villig att lägga ner ungefär 50 timmar om året på att medverka aktivt i en arvoderad projektgrupp?

Skicka lite info om dig själv samt ett motivationsbrev till samordnare Ane på ane.hoffart@posithivagruppen.se senast 30 april.

 

ENGLISH:

POSITHIVA GRUPPEN LAUNCHES A MAJOR KNOWLEDGE EFFORT!

Since 2017, Posithiva Gruppen has coordinated the Knowledge Network for women living with HIV. Through structured and participatory target group work, we have organized knowledge-enhancing activities for women living with HIV, but also about women living with HIV for external audiences. Click here to read more about knowledge-enhancing activities about HIV and women organized between 2017 and 2022.

During 2023, Posithiva Gruppen will establish knowledge networks for more groups. This entails that workshops with different target groups will be organised, and eventually, that new project groups will be established. During this spring, we will establish knowledge networks for young and older people living with HIV. After summer, we will continue by establishing knowledge networks for HIV-positive men who have sex with men and for trans people living with HIV.

Starting off, we want to invite young and older people living with HIV to participate in workshops. In these workshops, participants will be invited to discuss and identify target group-specific knowledge needs, and PG will offer food. All participants will also receive two cinema ticket vouchers as a token of appreciation 🍿

The dates for the workshops organized this spring are:

Young people (18–30 years) living with HIV: Tuesday 18th of April, 5pm-7pm

Older people (50+ years) living with HIV: Tuesday 25th of April, 5pm-7pm

The workshops are open to people in the relevant age range regardless of background, gender and sexual orientation. You do not need to have been involved in Posithiva Gruppen before, and if you live outside of Stockholm, we can cover your travel costs.

Do you want to participate in the workshop for young or older people living with HIV?
Register here: https://forms.gle/8kaXmfJUTGmYC6pCA

 

Project groups
After hosting these workshops, the following step will be to recruit young and older people living with HIV to form part of project groups for the respective knowledge networks. Are you interested in knowledge and research about HIV, and willing to spend approximately 50 hours a year actively participating project group? Project group members are recompensed for their participation.

If you are interested in being part of a project group, send some information about yourself and a letter of motivation to coordinator Ane at ane.hoffart@posithivagruppen.se no later than April 30th.

Till minne av Barbro Westerholm 1933–2023

Barbro Westerholm var en banbrytare på många sätt. Hon är kanske mest känd som Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör, och som drivande i processen med att stryka homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsregister 1979. Under sina 27 år i riksdagen, och även genom andra engagemang, har hon arbetat outtröttligt för att förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer i Sverige.

Men Barbro var också en tydlig röst i den offentliga debatten kring hiv. Redan på 80-talet, som ordförande för Läkare mot aids, drev hon frågan om sprututbyte och skademinimering hårt. I nyare tid förespråkade hon ändringar av förlegad smittskyddslagstiftning och menade bestämd att informationsplikten för personer som lever med hiv borde slopas. Hennes engagemang för personer som lever med hiv framgår även i ett stort antal motioner till riksdagen. Motionerna rör allt från visumrestriktioner för personer som lever med hiv till socialt stigma, och det är tydligt att hennes röda tråd handlade om varje människas rätt att bemötas med respekt, värdighet och rättssäkerhet.

Tack för allt Barbro – vi ska inte glömma dina strider och segrar 🏳️‍🌈

 

Bild: QX arkiv/Eva Eijerfors

Zero Discrimination Day 2023: stoppa kriminaliseringen av personer som lever med hiv

Idag är det Zero Discrimination Day och UNAIDS tema i år är ”Rädda liv: Avkriminalisera”.

Det är dags för Sverige att följa internationella rekommendationer och stoppa kriminaliseringen samt slopa informationsplikten för personer som lever med hiv. 

Strafflagar mot personer som lever med hiv kränker mänskliga rättigheter, förvärrar stigmatiseringen samt leder till att färre testar sig och får tillgång till vård. Avkriminalisering räddar liv!

Kriminalisering

I Sverige kan den som inte har en välinställd behandling åtalas, oavsett om hiv överförts eller inte och oavsett om det funnits uppsåt till överföring. I en dom från 2018 klargjorde Högsta Domstolens att vid välinställd behandling finns inget straffansvar kvar, men lämnade öppet att fortfarande åtala personer som inte lever med smittfri hiv. Sveriges sätt att kriminalisera personer med hiv är emot gällande internationella rekommendationer som säger att åtal endast kan vara aktuellt när en person vet om sin hivstatus och agerat med uppsåt att överföra hiv och där hiv faktiskt överförts. 

Informationsplikt

 

Som lagstiftningen ser ut nu i Sverige innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och har fått informationsplikten lyft av sin läkare. I Sverige har över 95% av alla hivpositiva människor smittfri hiv.

Både WHO och UNAIDS avråder från att ha regler om informationsplikt, då sådana inte uppfyller sitt förmodade syfte att minska spridningen av hiv. Detta gäller oavsett om en person har välinställd behandling eller inte. Informationsplikt kan i stället försvåra ett effektivt hivarbete, då personer undviker att testa sig. Regler om informationsplikt kan också inge en falsk trygghet på så vis att människor antar att en ny sexpartner kommer berättar om den har hiv. Men den som inte vet att den har hiv kan inte heller berätta om det. I de allra flesta fall där hiv idag överförs är personen som lever med hiv inte medveten om sin infektion.

Posithiva Gruppen uppmanar idag Sveriges regering och riksdag att agera och ändra dessa lagar!

Läs mer om Zero Discrimination Day 2023 på https://www.unaids.org/en/2023-zero-discrimination-day

Här nedan kan du se Posithiva Gruppens seminarium Informationsplikten – varför ska den bort och vad händer med översynen av smittskyddslagen? från Stockholm Pride 2022. (Bädda in https://youtu.be/RBBceIoLLKs .)