Månad: november 2023

Varningsruta i journaler bör tas bort

Redan 2017 rekommenderade Smittskyddsläkarföreningen att den så kallade ”blodsmittemärkningen” i patientjournaler tas bort. Märkningen uppfattas som stigmatiserande och kan dessutom inge en falsk trygghet.

I journalsystem för sjukvården finns en funktion som uppmärksammar vårdpersonal på sådant som kan vara viktigt att känna till om en patient. Det kan till exempel handla om överkänslighet eller medicinska tillstånd och en varningsruta eller märkning dyker då upp i journalen. Märkningen för att en patient har en sjukdom som kan överföras via blod syftar oftast på hepatit B, hepatit C och/eller hiv. Vårdpersonal ska dock behandla alla patienter lika och betrakta allt blod som att det kan finnas överförbara sjukdomar i det.

2018 beslutade Region Stockholm att märkningen för sjukdomar överförbara via blod ska tas bort. På Vårdgivarguiden motiveras detta med att ”Märkningen kan inge en falsk trygghet eller vara vilseledande till exempel om patienten har en blodsmitta men inte är testad, har smittats efter det senaste negativa testet eller är smittfri efter behandling”. Flera regioner, däribland Värmland, Sörmland, Jönköping och Jämtland Härjedalen, har även de fattat beslut om att slopa märkningen.

Märkningen behöver tas bort manuellt i varje persons journal och Vårdgivarguiden uppmanar läkare att göra detta om de ser att den finns kvar. De skriver även att en notering bör läggas till om att ”Blodsmittemärkning tas bort i enlighet med regionalt beslut, HDIR 18068”.

Smittskyddsläkarföreningen utfärdar informationsblad för läkare och patienter kring hiv och andra sjukdomar. Dessa så kallade smittskyddsblad innehåller bland annat information om förhållningsregler och rättigheter. Smittskyddsläkarföreningen skriver i sitt ställningstagande att det vore positivt om alla Sveriges regioner tog bort märkningen. Man motiverar ställningstagandet med bland annat att hygienrutiner inte ska styras av märkningen, utan se likadana ut för alla patienter. Man konstaterar dessutom att det saknas lagstöd för att ha märkning för sjukdomar som kan överföras via blod och att varken Socialstyrelsen eller Arbetsmiljöverket har några föreskrifter som rekommenderar märkning. Socialstyrelsen rekommenderar att så kallad ”uppmärksamhetsinformation” endast ska finnas kring sådant som vårdpersonal kan behöva veta för patientens säkerhet, som överkänslighet mot vissa läkemedel.

Vårdgivarguiden skriver att märkningen bör slopas även på provrör och blodprover eftersom laboratorierna som tar emot prover också har rutiner för att behandla alla prover likadant.

Region Stockholm har valt att tills vidare låta märkningen finnas fortfarande kvar i mödravårdens journalsystem. Anledningen till detta är enligt Vårdgivarguiden för att det finns särskilda rutiner för att undvika överföring vid förlossning om den födande har hiv. Man skriver dock att det på sikt behövs andra ”dokumentationsmetoder” för att vårdpersonal ska få information om överförbara sjukdomar, liksom annan information som kan ha betydelse för barnet vid förlossning.

Nya online-enkäter för kunskapsnätverk för msm och transpersoner

Som del av vårt arbete med att etablera nya kunskapsnätverk (läs mer här) har Posithiva Gruppen tagit fram två nya online-enkäter. Den ena riktar sig till hivpositiva män som har sex med män (msm), och den andra riktar sig till transpersoner som lever med hiv. Om du tillhör en eller flera av dessa målgrupper vore vi tacksamma om du vill svara på enkäterna!

Enkäterna är anonyma och svaren kan inte kopplas till dig som person. I enkäterna ber vi dig komma med förslag på frågor eller teman som är viktiga för dig eller som du vill veta mer om. Svaren som samlas in använder vi som underlag i arbetet med att utforma kunskapshöjande insatser såsom temakvällar och föreläsningar.

Enkäten för hivpositiva msm hittar du här: https://forms.gle/1Uj3z2BMnf3j2DCw9

Enkäten för transpersoner som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/AUpdidhNqKDK9BZG8

Vid frågor, kommentarer eller om du vill komma med icke-anonyma förslag till Posithiva Gruppens kunskapsnätverk, kan du mejla samordnare Ane på kunskapsnatverk@posithivagruppen.se.

———————————————————————

Projektgrupper för de nya kunskapsnätverken

I nästa steg kommer vi rekrytera hivpositiva msm och transpersoner till varsin projektgrupp för de nya kunskapsnätverken.

Att sitta i en av projektgrupperna innebär att delta aktivt på planeringsmöten 3–4 gånger per år samt att vara på plats under genomförandet av de föreläsningar, temakvällar och övriga insatser som vi tillsammans planerar och anordnar för msm respektive transpersoner (även dessa 3–4 stycken per år). Man representerar målgruppen msm eller transpersoner som lever med hiv genom personligt deltagande, men även genom att aktivt söka kunskap om målgruppen i stort.

Om man inte bor i Stockholm kan vi bekosta resorna till och från Stockholm och även hotell vid behov, men vissa insatser såsom t.ex. planeringsmötena kan vi ibland anordna online. Vi ser helst att de som sitter i projektgrupperna deltar fysiskt på de fysiska föreläsningar och temakvällar som vi anordnar för målgruppen, eftersom det också finns en poäng med utbyte av erfarenheter i samband med dessa insatser.

Är du intresserad av kunskap och forskning om hiv, och villig att lägga ner ungefär 50 timmar om året på att medverka aktivt i en arvoderad projektgrupp? Skicka en intresseanmälan med lite info om dig själv samt ett motivationsbrev till samordnare Ane på ane.hoffart@posithivagruppen.se senast 30 november.

———————————————————————

New online surveys for knowledge networks for MSM and trans people living with HIV.

Posithiva Gruppen has developed two new online surveys as part of our work with establishing new knowledge networks (learn more here). One is directed towards HIV positive men who have sex with men (MSM), and the other one is directed towards trans people living with HIV.

The surveys are anonymous and the answers cannot be connected to you as a person. In the survey,we ask you to provide suggestions for questions or themes that are important to you or that you would like to know more about. We will use the collected answers as a foundation for the work with developing knowledge-enhancing activities such as seminars and lectures.  

You can access the survey for HIV positive MSM here: https://forms.gle/1Uj3z2BMnf3j2DCw9

You can access the survey for trans people living with HIV here: https://forms.gle/AUpdidhNqKDK9BZG8

For questions, comments or if you would like to give us non-anonymous input, please e-mail the coordinator, Ane, at kunskapsnatverk@posithivagruppen.se.

———————————————————————

Project groups for the new knowledge networks

In the next step, we will recruit HIV positive MSM and trans people to project groups for the new knowledge networks.

Being in one of the project groups means actively participating in planning meetings 3-4 times a year and being present when we conduct the lectures, theme evenings, and other activities that we plan and organise together for MSM and trans people (also 3-4 times a year). You represent the target group of MSM or trans people living with HIV through personal participation, but also by actively seeking knowledge about the target group in general.

If you do not live in Stockholm, we can pay for travel to and from Stockholm and also for hotel rooms when needed, but some activities such as the planning meetings can sometimes be organised online. We prefer that those who are part of the project groups participate on-site in the on-site lectures and theme evenings that we organise for the target group, as there is also value in the exchange of experiences during these activities.

Are you interested in knowledge and research on HIV, and willing to spend about 50 hours a year on active participation in a paid project group? Send an expression of interest with some information about yourself and a motivation letter to coordinator Ane at ane.hoffart@posithivagruppen.se no later than 30 November.

 

Kränkningar kan drabba alla. Ett tryggt klimat är allas ansvar – Posithiva Gruppens uppförandekod

Posithiva Gruppen (PG) är en organisation för alla som lever med hiv och alla ska känna sig välkomna, trygga och respekterade hos oss. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Den 18 september 2023 fastslog Posithiva Gruppens styrelse en uppförandekod mot trakasserier och annan kränkande behandling. PG:s uppförandekod gäller alla som deltar, arbetar eller engagerar sig i organisationen. Du kan läsa hela uppförandekoden samt rutiner kring rapportering, utredning och uppföljning på www.posithivagruppen.se/uppforandekod