Varningsruta i journaler bör tas bort

Ett stetoskop och en penna som vilar på ett journaldokument.

Redan 2017 rekommenderade Smittskyddsläkarföreningen att den så kallade ”blodsmittemärkningen” i patientjournaler tas bort. Märkningen uppfattas som stigmatiserande och kan dessutom inge en falsk trygghet.

I journalsystem för sjukvården finns en funktion som uppmärksammar vårdpersonal på sådant som kan vara viktigt att känna till om en patient. Det kan till exempel handla om överkänslighet eller medicinska tillstånd och en varningsruta eller märkning dyker då upp i journalen. Märkningen för att en patient har en sjukdom som kan överföras via blod syftar oftast på hepatit B, hepatit C och/eller hiv. Vårdpersonal ska dock behandla alla patienter lika och betrakta allt blod som att det kan finnas överförbara sjukdomar i det.

2018 beslutade Region Stockholm att märkningen för sjukdomar överförbara via blod ska tas bort. På Vårdgivarguiden motiveras detta med att ”Märkningen kan inge en falsk trygghet eller vara vilseledande till exempel om patienten har en blodsmitta men inte är testad, har smittats efter det senaste negativa testet eller är smittfri efter behandling”. Flera regioner, däribland Värmland, Sörmland, Jönköping och Jämtland Härjedalen, har även de fattat beslut om att slopa märkningen.

Märkningen behöver tas bort manuellt i varje persons journal och Vårdgivarguiden uppmanar läkare att göra detta om de ser att den finns kvar. De skriver även att en notering bör läggas till om att ”Blodsmittemärkning tas bort i enlighet med regionalt beslut, HDIR 18068”.

Smittskyddsläkarföreningen utfärdar informationsblad för läkare och patienter kring hiv och andra sjukdomar. Dessa så kallade smittskyddsblad innehåller bland annat information om förhållningsregler och rättigheter. Smittskyddsläkarföreningen skriver i sitt ställningstagande att det vore positivt om alla Sveriges regioner tog bort märkningen. Man motiverar ställningstagandet med bland annat att hygienrutiner inte ska styras av märkningen, utan se likadana ut för alla patienter. Man konstaterar dessutom att det saknas lagstöd för att ha märkning för sjukdomar som kan överföras via blod och att varken Socialstyrelsen eller Arbetsmiljöverket har några föreskrifter som rekommenderar märkning. Socialstyrelsen rekommenderar att så kallad ”uppmärksamhetsinformation” endast ska finnas kring sådant som vårdpersonal kan behöva veta för patientens säkerhet, som överkänslighet mot vissa läkemedel.

Vårdgivarguiden skriver att märkningen bör slopas även på provrör och blodprover eftersom laboratorierna som tar emot prover också har rutiner för att behandla alla prover likadant.

Region Stockholm har valt att tills vidare låta märkningen finnas fortfarande kvar i mödravårdens journalsystem. Anledningen till detta är enligt Vårdgivarguiden för att det finns särskilda rutiner för att undvika överföring vid förlossning om den födande har hiv. Man skriver dock att det på sikt behövs andra ”dokumentationsmetoder” för att vårdpersonal ska få information om överförbara sjukdomar, liksom annan information som kan ha betydelse för barnet vid förlossning.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här