Nya online-enkäter för kunskapsnätverk för msm och transpersoner

Som del av vårt arbete med att etablera nya kunskapsnätverk (läs mer här) har Posithiva Gruppen tagit fram två nya online-enkäter. Den ena riktar sig till hivpositiva män som har sex med män (msm), och den andra riktar sig till transpersoner som lever med hiv. Om du tillhör en eller flera av dessa målgrupper vore vi tacksamma om du vill svara på enkäterna!

Enkäterna är anonyma och svaren kan inte kopplas till dig som person. I enkäterna ber vi dig komma med förslag på frågor eller teman som är viktiga för dig eller som du vill veta mer om. Svaren som samlas in använder vi som underlag i arbetet med att utforma kunskapshöjande insatser såsom temakvällar och föreläsningar.

Enkäten för hivpositiva msm hittar du här: https://forms.gle/1Uj3z2BMnf3j2DCw9

Enkäten för transpersoner som lever med hiv hittar du här: https://forms.gle/AUpdidhNqKDK9BZG8

Vid frågor, kommentarer eller om du vill komma med icke-anonyma förslag till Posithiva Gruppens kunskapsnätverk, kan du mejla samordnare Ane på kunskapsnatverk@posithivagruppen.se.

———————————————————————

Projektgrupper för de nya kunskapsnätverken

I nästa steg kommer vi rekrytera hivpositiva msm och transpersoner till varsin projektgrupp för de nya kunskapsnätverken.

Att sitta i en av projektgrupperna innebär att delta aktivt på planeringsmöten 3–4 gånger per år samt att vara på plats under genomförandet av de föreläsningar, temakvällar och övriga insatser som vi tillsammans planerar och anordnar för msm respektive transpersoner (även dessa 3–4 stycken per år). Man representerar målgruppen msm eller transpersoner som lever med hiv genom personligt deltagande, men även genom att aktivt söka kunskap om målgruppen i stort.

Om man inte bor i Stockholm kan vi bekosta resorna till och från Stockholm och även hotell vid behov, men vissa insatser såsom t.ex. planeringsmötena kan vi ibland anordna online. Vi ser helst att de som sitter i projektgrupperna deltar fysiskt på de fysiska föreläsningar och temakvällar som vi anordnar för målgruppen, eftersom det också finns en poäng med utbyte av erfarenheter i samband med dessa insatser.

Är du intresserad av kunskap och forskning om hiv, och villig att lägga ner ungefär 50 timmar om året på att medverka aktivt i en arvoderad projektgrupp? Skicka en intresseanmälan med lite info om dig själv samt ett motivationsbrev till samordnare Ane på ane.hoffart@posithivagruppen.se senast 30 november.

———————————————————————

New online surveys for knowledge networks for MSM and trans people living with HIV.

Posithiva Gruppen has developed two new online surveys as part of our work with establishing new knowledge networks (learn more here). One is directed towards HIV positive men who have sex with men (MSM), and the other one is directed towards trans people living with HIV.

The surveys are anonymous and the answers cannot be connected to you as a person. In the survey,we ask you to provide suggestions for questions or themes that are important to you or that you would like to know more about. We will use the collected answers as a foundation for the work with developing knowledge-enhancing activities such as seminars and lectures.  

You can access the survey for HIV positive MSM here: https://forms.gle/1Uj3z2BMnf3j2DCw9

You can access the survey for trans people living with HIV here: https://forms.gle/AUpdidhNqKDK9BZG8

For questions, comments or if you would like to give us non-anonymous input, please e-mail the coordinator, Ane, at kunskapsnatverk@posithivagruppen.se.

———————————————————————

Project groups for the new knowledge networks

In the next step, we will recruit HIV positive MSM and trans people to project groups for the new knowledge networks.

Being in one of the project groups means actively participating in planning meetings 3-4 times a year and being present when we conduct the lectures, theme evenings, and other activities that we plan and organise together for MSM and trans people (also 3-4 times a year). You represent the target group of MSM or trans people living with HIV through personal participation, but also by actively seeking knowledge about the target group in general.

If you do not live in Stockholm, we can pay for travel to and from Stockholm and also for hotel rooms when needed, but some activities such as the planning meetings can sometimes be organised online. We prefer that those who are part of the project groups participate on-site in the on-site lectures and theme evenings that we organise for the target group, as there is also value in the exchange of experiences during these activities.

Are you interested in knowledge and research on HIV, and willing to spend about 50 hours a year on active participation in a paid project group? Send an expression of interest with some information about yourself and a motivation letter to coordinator Ane at ane.hoffart@posithivagruppen.se no later than 30 November.

 

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här