Månad: januari 2022

Wheel of Life – Workshop om en positiv livsförändring

Den 14 september 2021 genomförde Ung & Hiv en workshop i Wheel of life – ett verktyg som hjälper en att reflektera över olika områden i sitt liv och se vad man kan och vill förändra eller lägga mer fokus på. Erica Kanon från Noaks Ark Stockholm guidade oss genom workshopen som var anpassad efter att leva med hiv och det blev ett tillfälle att reflektera över livet idag och vad man kan påverka för att få positiv förändring.

Workshopen anordnades med utgångspunkt i några av de siffror som kom fram i Folkhälsomynidghetens studie ”Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv” (Folkhälsomyndigheten, 2020). Bland annat var det endast 39 % av deltagarna i studien som var så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Dessutom var en stor andel oroliga för att deras hiv skulle överföras till någon annan. Detta trots att mer än 95% som lever med hiv i Sverige idag har en välinställd behandling och lever med smittfri hiv.

Wheel of Life frågor

Deltagarna fick delta antingen på plats eller via Zoom och workshoppen började med att deltagarna skattade hur nöjda de var i nuläget med nedanstående livsområden:
o   Fysisk och kroppslig hälsa
o   Kärleksrelationer och sex
o   Familj och vänner
o   Hivbehandling/bemötande och delaktighet i vården
o   Sysselsättning och ekonomi
o   Öppenhet
o   Integrering och delaktighet i samhället
o   Psykisk och emotionell hälsa.

Skattningen gjordes på en skala mellan 1 till 10, där 1 står för inte alls nöjd och 10 mycket nöjd.

Efter att alla blev klara med skattningen så fick de visa resultaten inför gruppen och det blev ett gruppsamtal om de olika livsområden där de fick dela erfarenheter och få stöd av varandra. Därefter fick de fundera på vilket värde de skulle vilja att respektive livsområde skulle ha, exempelvis om en person skattat Öppenhet som en 3:a fick personen fundera över vilket värde den skulle vilja att området hade. Sedan fick de även fundera över vad de själva kan göra samt vilket stöd de skulle kunna behöva för att uppnå förändringen av värdet.

Wheel of life är ett verktyg som kan användas av professionella som coachar och stödjer andra, men även av en själv. Det kan hjälpa en att få en helhetsbild av den upplevda livssituationen och hur en skulle vilja att den såg ut i framtiden, vilket kan göra det lättare att sätta upp både kort- och långsiktiga livsmål.

– Hela rapporten Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-som-lever-med-hiv-i-sverige-/   
-Rapporten på engelska: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuality-and-health-among-young-people-living-with-hiv-in-sweden-/

-Rapporten Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige – UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år – den befolkningsstudie som enkäten till unga med hiv bygger på finns att läsa och ladda ner på https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-i-sverige-ungkab15-en-studie-om-kunskap-attityder-och-beteende-bland-unga-1629-ar/

Temadag om psykisk (o)hälsa

Den 16 oktober 2021 genomförde Ung & Hiv en temadag om psykisk (o)hälsa, där deltagarna fick mer information om ämnet samt deltog i gruppsamtal med två samtalsledare från Noaks Ark Stockholms peerledda samtalsträffar: Erica Johnsson, folkhälsovetare och Leo Berger, socionom.

Tematräffen anordnades med utgångspunkt i några av de siffror som kom fram i studien ”Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv” (Folkhälsomyndigheten, 2020). Studien visade bl.a. att fler unga som lever med hiv utsatts för kränkningar jämfört med andra unga och en väldigt stor andel har haft självmordstankar. 30 % hade blivit utsatta för kränkning eller diskriminering det senaste året och 11 % uppgav att det hade haft med deras hivstatus att göra. Utöver att de lever med hiv är många unga hivpositiva hbtq-personer och rasifierade. Det står också i Folkhälsomyndighetens rapport att ”sannolikt upplever många minoritetsstress i relation till både sin position som hbtq-person och sin position som afrosvensk.”

Trots studiens resultat så anordnades vår aktivitet under förutsättningen att deltagarna inte nödvändigtvis behövde känna igen sig i dem, vilket gjorde att vi diskuterade ämnet på ett mer generellt plan.

Dagen inleddes med fika, där vi introducerades för varandra och minglade. Folkhälsomyndighetens resultat från studien ”Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv” presenterades för deltagarna och sedan fick de som ville skriftligt svara på några frågor om psykisk hälsa som vi hade förberett i förväg. Efter att alla var klara så fick var och en berätta vad de svarat, vilket ledde till att deltagarna delade med sig av sina erfarenheter kring ämnet och diskuterade med varandra med hjälp av samtalsledarna.

Här kommer deltagarnas svar på frågorna:

Vad är en bra psykisk hälsa för dig?
o   Att umgås med husdjur, vara ensam i naturen och skriva dagbok.
o   Att ha ett jobb, en egen lägenhet, träna och ha en partner.
o   Att känna mig lugn, trygg, vara i naturen, resa.
o   Att upprätthålla en balans mellan positiva och negativa känslor.
o   Att känna genuin lycka, vara stressfri, inte behöva kämpa.
o   Att hantera upp- och nedgångar, veta att det är ok att vara ledsen.
o   Att ha acceptans för mig själv och andra, ha en god fysisk och psykisk hälsa.
o   Att göra det jag gillar och att människor nära mig mår bra.

Vad får dig att må bättre när du mår dåligt?
o   Bli lyssnad och kramas.
o   Lyssna på musik, få en STOR kram.
o   Få stöd från föräldrar, finnas där för mig själv, bli accepterad.
o   Få bekräftelse, att andra visar kärlek och omsorg genom att avsätta tid för mig.
o   Att få vara ensam, kunna diskutera mina problem och få stöd.
o   Få bekräftelse, bli tröstad, att andra visar att de bryr sig.
o   Få stöd från någon i samma situation, få prata med en professionell.
o   Ta emot värme på olika sätt.

Vad kan organisationer inom det civila samhället och myndigheter göra för att hjälpa dig?
o   Erbjuda mera kunskap om psykisk hälsa.
o   Erbjuda fler aktiviteter än de vi redan har med Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm, för att komma närmare varandra.
o   Visa respekt och förståelse.
o   Erbjuda frekventa stödsamtal och en årlig konsultation angående psykisk hälsa (precis som den årliga konsultationen vi får kring vår hiv).
o   Ha kuratorer med olika bakgrund, erbjuda hjälp med integrering i samhället.
o   Acceptera stress som orsak till sjukskrivning, införa s.k. ”friskvårdsdagar” på jobbet.
o   Ge information om psykisk ohälsa och skapa forum att prata om det, ge verktyg för att hantera psykisk stress.

Vad har du för egna hanteringsstrategier?
o   Sjunga och dansa, yoga.
o   Sex, skvaller.
o   Meditation, snus.
o   Ha digitala fester med vänner utomlands.
o   Sova, organisera min vardag, cykla, solljus, resa, dricka och röka, äta god mat, bli distraherad av arbete och hobbyn, gå på terapi.
o   Stänga av, bara ”vara”, ge det tid.
o   Undvika negativa människor.

Därefter gav samtalsledarna tips för att förbättra sin psykiska hälsa och dessa handlade bl.a. om att lära sig sätta gränser gentemot människor eller situationer som utlöser dåligt mående samt om en god sömn. Erica sa att de kan vara bra att undvika koffein och vätskor före läggdags, ställa in sin egen sömnrutin, hålla sitt rum mörkt och tyst och lägga undan elektroniska prylar för mer och bättre sömn.

Innan vi rundade av fick deltagarna reflektera kring vad de tog med sig från temadagen. Här är deras svar:
o   Det här var hjälpsamt, jag förstod att jag inte är ensam.
o   Att vi har samma problem men olika hanteringsstrategier.
o   Att det är viktigt att prata om det.
o   Det var bra att vi gav psykisk hälsa ett värde.
o   Jag fick kunskap om hur man kan förbättra sin psykiska hälsa och fick dela erfarenheter med andra.
o   Det var bra med professionella råd.

Vill du delta i peerledda samtalsgrupper för personer som lever med hiv? Varje torsdag har Noaks Ark Stockholm peerledda samtalsträffar som handlar om livet med hiv, relationer och andra ämnen som är viktiga för deltagarna. Träffarna leds av utbildade samtalsledare.
Samtalsträffarna genomförs på Eriksbergsgatan 46, det är gratis och det bjuds på fika. För mer information ring 08-700 46 00 eller mejla receptionen på receptionen.stockholm(at)noaksark.org.

– Hela rapporten Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige finns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-som-lever-med-hiv-i-sverige-/    
– Rapporten på engelska: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuality-and-health-among-young-people-living-with-hiv-in-sweden-/

– Rapporten Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige – UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år – den befolkningsstudie som enkäten till unga med hiv bygger på finns att läsa och ladda ner på https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-i-sverige-ungkab15-en-studie-om-kunskap-attityder-och-beteende-bland-unga-1629-ar/