Månad: oktober 2022

Broschyr och webbsida om hiv och amning

Posithiva Gruppen, Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och peer-projektet 3P har tagit fram en broschyr om hiv, amning och harm reduction (skademinimering). Vi har även tagit fram en webbsida som bland annat innehåller vetenskapliga artiklar, webbinarier och juridisk information om området.

Posithiva Gruppen har under en längre tid bevakat området hiv och amning. Vi kommer i kontakt med personer som lever med hiv som söker information om amning eller som önskar amma, och även med personer som valt att amma sina barn.

Trots att inga länder i Europa har amning som förstahandsrekommendation, så öppnar fler och fler länder (exempelvis Storbritannien och Norge) upp för att personer som lever med hiv och som önskar amma ska stödjas i det. I Storbritannien tillhandahåller vården information om säkrare amning till personer som väljer att amma trots att den generella rekommendationen är att personer som lever med hiv inte ska amma. Att tillhandahålla sådan information är ett exempel på harm reduction. Det finns även riktlinjer från WHO och UNICEF som handlar om vårdpersonalens roll i att erbjuda stöd kring hiv och amning.

I Sverige har det inte funnits någon samlad information om säkrare amning för personer som lever med hiv, och vi har fått hänvisa personer till material från andra länder, ofta på andra språk. Att personer som lever med hiv ska få tillgång till information om säkrare amning på svenska och anpassad till en svensk kontext är huvudanledningen till att vi tagit fram detta material.

Under oktober 2022 har vi skickat ut broschyren om hiv, amning och harm reduction till alla landets infektionskliniker samt olika hivorganisationer. Broschyren har även presenterats på möten med myndigheter och representanter från landets regioner. Vi hoppas att detta material kan leda till öppnare samtal om amning mellan patienter och vårdpersonal.

Vid frågor om broschyren, eller om du vill beställa fysiska exemplar, är du välkommen att kontakta oss på info@posithivagruppen.se eller 070-040 77 81.

 

Klicka på bilden för att öppna broschyren i bläddringsbar vy.

Gratis HPV-vaccin för dig som lever med hiv

Personer som lever med hiv har en förhöjd risk att få HPV-relaterad cancer, som analcancer och livmoderhalscancer. Nu erbjuder vi dig som lever med hiv och som är upp till 45 år gratis HPV-vaccination.

»»Information in English.««

Vaccinationen sker hos Doktor24 och är uppdelad på tre doser. Du behöver ta alla doser för att få ett fullgott skydd och doserna tas med två till sex månaders mellanrum. Du hittar alla vaccinationsmottagningar på www.doktor24.se/vaccin
PG kan bekosta vaccinationer för ett begränsat antal personer och erbjudandet gäller till dess att antalet platser är slut.

För att ta del av erbjudandet behöver du fylla i formuläret nedan. Du får sedan en kupong för varje dos via mail eller brev som du tar med dig till en av Doktor24s mottagningar.

Du behöver vara eller bli medlem i PG för att ta del av erbjudandet. Det kan du bli här!
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och dina uppgifter delas inte med någon annan.

Maila info@posithivagruppen.se eller ring 08-720 19 60 om du har några frågor.


Jag vill vaccinera mig!

Erbjudandet om HPV-vaccin är exklusivt för dig som lever med hiv. Därför frågar vi när du fick din hivdiagnos och vilken hivmottagning du går till. Vi delar inte dina uppgifter med någon annan part.
JAG ÄR MEDLEM I POSITHIVA GRUPPEN.(Obligatoriskt)
JAG GODKÄNNER ATT POSITHIVA GRUPPEN SPARAR MINA UPPGIFTER TILL DESS ATT JAG ÅTERKALLAR MITT SAMTYCKE.(Obligatoriskt)

 


Kort om HPV och vad Posithiva Gruppen tycker
HPV står för humant papillomvirus, och är ett sexuellt överförbart virus. De flesta människor får en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. Vissa HPV-stammar leder till cellförändringar i slemhinnor, som i förlängningen kan leda till cancer.
Det finns idag vaccin mot HPV. Vaccinet har bäst effekt om man tar det innan man börjat ha sex med andra. Sedan 2020 erbjuds alla barn som går i mellanstadiet gratis HPV-vaccin. Det finns dock evidensstöd för att fler grupper, som personer som lever med hiv upp till 45 år, män som har sex med män och transpersoner skulle ha nytta av vaccinet även senare i livet.
Posithiva Gruppen vill att samhället erbjuder gratis vaccin till personer som löper högre risk att få HPV-relaterad cancer. Vi verkar för det tillsammans med Sexperterna, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, RFSU, RFSU Stockholm, Hiv-Sverige, riksförbundet Noaks Ark och Noaks Ark Stockholm.
Posithiva Gruppen bekostar nu vaccin till alla som lever med hiv upp till 45 år, eftersom samhället inte gör det.

Läs Posithiva Gruppens pressmeddelande.

Läs mer om varför fler bör få vaccin här.

Läs mer om HPV här.

 

Get the HPV vaccine for free!

People living with HIV are at higher risk of developing HPV-related cancers, such as anal cancer and cervical cancer, compared to HIV negative people. 

If you are a person living with HIV under the age of 46, Posithiva Gruppen can now offer you the HPV vaccine free of charge.

The vaccination will be provided by Doktor24. To get adequate protection, you need three doses of the vaccine, taken with an interval of two to six months. You need to take the first dose of vaccine no later than December 1, 2022. Find out where the vaccination clinics are located at www.doktor24.se/vaccin
PG has limited resources and can provide vaccinations for a limited number of people. The offer is valid until all “coupons” are taken.
To take advantage of the offer you need to be or become a member of Posithiva Gruppen (PG). Your personal data is not shared with anyone else.

If you have any questions, please send an email to info@posithivagruppen.se or call +468-720 19 60.

I would like to get vaccinated

The vaccination offer is exclusively for people living with HIV. Therefor we ask when you received your HIV diagnosis and which HIV clinic you go to. We do not share your data with anyone.
I AM A MEMBER OF POSITHIVA GRUPPEN.(Obligatoriskt)
I AGREE THAT POSITHIVA GRUPPEN SAVES MY DATA UNTIL I WITHDRAW MY CONSENT.(Obligatoriskt)

 

Briefly on HPV and what Posithiva Gruppen is calling for
HPV stands for human papillomavirus, and is a sexually transmitted virus. Most people get one or different types of the virus at some point in their lives. Some strains of HPV may lead to cell changes in mucous membranes, which in the long run can lead to cancer.
HPV vaccination prevents infection by most of the HPV types that can cause cancer. Since 2020, all children in Sweden are offered free HPV vaccination in middle school. The HPV vaccine works best if given before a person is becoming sexually active. However, evidence suggests that some groups, such as people living with HIV up to the age of 45, men who have sex with men and transgender people could benefit from the vaccination even later in life.
Posithiva Gruppen is calling for a national program offering free HPV vaccines to people who are at higher risk of developing HPV-related cancer. PG is working towards this together with with Sexperterna, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, RFSU, RFSU Stockholm, Hiv-Sverige, Riksförbundet Noaks Ark and Noaks Ark Stockholm.