För dig som är eller vill bli förälder

För dig som lever med hiv finns det flera sätt att bli förälder. Du eller en partner kan bli gravid genom sex eller assisterad befruktning, eller så kan du få barn genom adoption eller genom ett surrogatarrangemang utomlands. I vissa fall kan dock hiv vara ett hinder.

Posithiva Gruppen driver projektet 3P – Positive Pregnancy Peers som erbjuder peerstöd till personer som är eller funderar på att bli gravida. Stödet ges av personer som själva lever med hiv och som själva har varit gravida och fött barn. Läs mer om 3P.

Hitta på sidan

Graviditet genom sex

Personer med välinställd hivbehandling kan i dag få kondomkravet formellt borttaget av sin hivläkare, vilket innebär att det inte finns några hinder för att skaffa barn genom sex när en eller båda parter lever med hiv. Även när kondomkrav vid sex fanns som förhållningsregel för alla som lever med hiv, rekommenderades många heterosexuella par att ha oskyddat sex för att bli gravida.

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning omfattar bland annat insemination och IVF (provrörsbefruktning). Enligt en kartläggning som Folkhälsomyndigheten gjorde 2018, fanns det inga IVF-kliniker eller sjukhus som erbjöd assisterad befruktning till kvinnor som lever med hiv. Numera kan dock assisterad befruktning erbjudas genom en forskningsstudie på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. På sjukhusets webbplats kan du läsa mer om studien och vem som kan ansöka om att delta. Genom studien ges även möjlighet att frysa in könsceller (spermier och äggceller).

Under graviditet

Alla gravida går på regelbundna kontroller under graviditeten. Rutinerna för om man ska gå till specialistmödravården eller inte när man lever med hiv skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige. Du som bor i region Stockholm går till specialistmödravården vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, medan du som bor i någon annan del av landet i de flesta fall går på kontroller hos den ”vanliga” mödravården/barnmorskemottagningen. Under graviditeten tas extra prover på din infektionsmottagning.

Många försäkringsbolag har särskilda regler för att teckna försäkring för ett barn som fötts av en förälder som lever med hiv, även om barnet själv inte har hiv. För att undvika att det nyfödda barnet är oförsäkrat kan det i vissa fall förenkla om man tecknar en gravidförsäkring (en försäkring som gäller under graviditeten). Fråga gärna din barnmorska eller Posithiva Gruppen om detta. Posithiva Gruppen har gjort en sammanställning av vilka villkor för gravid- och barnförsäkringar som gäller hos olika försäkringsbolag. Kontakta oss gärna för att få tillgång till sammanställningen.

Vid förlossning

Om du har en välinställd behandling rekommenderas vaginal förlossning. Om du har över 150 viruskopior per milliliter blod rekommenderas kejsarsnitt. RAV (Referensgruppen för Antiviral Terapi) har tagit fram riktlinjer för behandling och vård vid graviditet och förlossning när man lever med hiv. Läs riktlinjerna (PDF). I avsnitt 2.6 i riktlinjerna kan du läsa mer om rutiner vid förlossningen.

Efter förlossning

Barn födda av personer som lever med hiv ska få profylax (Zidovudin) direkt efter förlossningen. Profylaxbehandlingen fortsätter i fyra veckor. Profylaxbehandlingen hämtar du som är gravid själv ut på apotek innan förlossningen. Barnet följs upp regelbundet för att kontrollera att det inte fått hiv. Provtagning för hiv-RNA görs noll till tre dygn efter förlossningen, vid sex veckors ålder och vid ungefär fyra månaders ålder. När barnet är runt två år görs ett antikroppstest.

Det är bra att teckna en barnförsäkring. Posithiva Gruppen har gjort en sammanställning av vilka villkor för barnförsäkringar som gäller hos olika försäkringsbolag. Kontakta oss gärna för att få tillgång till sammanställningen.

Amning och modersmjölksersättning

I RAV:s behandlingsrekommendation vid graviditet (från 2017) samt i smittskyddsbladen för hiv (senast uppdaterade i juli 2019) står det att kvinnor med hiv inte ska amma. Det gäller oavsett om hivbehandlingen är välinställd eller inte. Efter förlossning kan man få hjälp med att lägga ner amningen, exempelvis genom att man får utskrivet Dostinex.

I en del andra länder ger vården stöd till hivpositiva mammor som väljer att amma sina barn trots att amning inte rekommenderas. Detta i enlighet med europeiska riktlinjer publicerade av EACS (se sidan 18 i EACS riktlinjer (PDF)). Posithiva Gruppen har tagit fram information om säkrare amning till personer med hiv som väljer att amma sina barn trots rekommendation om att inte göra det. Att ge sådan information är ett exempel på ”harm reduction” eller skademinimering.

Ta del av Posithiva Gruppens information om hiv och amning.

Våren 2021 genomförde Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv en nationell kartläggning av tillgång till bröstmjölksersättning, information om amning och donerad bröstmjölk i Sveriges 21 regioner. När kartläggningen genomfördes var det 3 av 21 regioner som erbjöd ekonomisk ersättning eller som tillhandahöll bröstmjölksersättning till mammor med hiv och deras barn. I Stockholm och på Gotland delas själva bröstmjölksersättningen ut medan man i Uppsala erbjuder ekonomisk ersättning för bröstmjölksersättningen. Sedan kartläggningen genomfördes har även Umeå börjat dela ut bröstmjölksersättning.

Ingen region erbjöd donerad bröstmjölk till barn till mammor med hiv. I de flesta regioner svarade man att donerad bröstmjölk endast kan erbjudas prematura och svårt sjuka barn. I de fyra regionerna Västmanland, Skåne, Västra Götaland och Gävleborg hade man en något öppnare inställning till att erbjuda donerad bröstmjölk till barn till mammor med hiv ”i teorin” eller ”i viss mån” (exempelvis på BB), enligt kartläggningen.

Surrogat

Det är inte olagligt att skaffa barn genom surrogat, men att det är en juridiskt otrygg väg eftersom det i Sverige saknas lagstiftning på området. Den som föder barnet betraktas automatiskt som förälder. Dessutom är det inte möjligt att få assisterad befruktning för surrogat på klinik i Sverige. Det gäller för alla oavsett hivstatus. Det finns dock flera svenska företag som erbjuder surrogatarrangemang utomlands. Flera av dessa riktar sig till personer som lever med hiv. Några av företagen kan kräva att de som vill bli föräldrar genomgår och/eller bekostar vissa test eller procedurer såsom spermatvätt (detta enligt kommunikation med företag under 2021).

Internationell adoption

Det är familjerätten i kommunen där du bor som ansvarar för att ge medgivanden till personer som vill bli adoptivföräldrar. Som del av adoptionsprocessen görs en så kallad lämplighetsbedömning där olika aspekter som definierats av socialtjänstlagen ingår. En sådan aspekt är hälsotillstånd, men varken i lagen eller i lagens förarbeten står det något om vilka specifika sjukdomar som ska beaktas. Att leva med hiv är alltså inte reglerat i svensk lag när det gäller förutsättningar för få adoptera. Vid internationell adoption kan det dock finnas samarbetsländer som inte accepterar adoptivföräldrar som lever med hiv, även om man har fått medgivande från kommunen.

Om du har specifika frågor om adoption kan du kontakta Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Du kan läsa mer om adoption i artikeln ”Att skaffa barn” som publicerades 2019 av Posithiva Gruppen.

Information till förskola/skola

Vårdnadshavare har ingen skyldighet att upplysa vare sig rektor eller annan personal inom förskola eller skola om barnets hivstatus. Om du tycker att det är till fördel för barnet att någon på skolan eller förskolan känner till att barnet lever med hiv kan du välja att informera.

Våra verksamheter