Hiv relaterat till lag och brott

Hitta på sidan

Diskriminering på grund av hivstatus

Diskriminering är när en person missgynnas genom att den behandlas sämre än någon annan i samma situation skulle ha behandlats. Ett exempel kan vara om du söker ett jobb och någon med sämre kvalifikationer får jobbet eftersom arbetsgivaren inte vill anställa någon som har hiv. Att avgöra om situationen är den samma eller inte är ofta en svår fråga juridiskt. Även om du känner dig säker på att du blivit diskriminerad kan det vara svårt att bevisa det. En arbetsgivare kan till exempel skriva i en jobbannons att ”personliga egenskaper” spelar stor roll vid anställning. Då kan arbetsgivaren teoretiskt hänvisa till att den person som anställdes istället för dig hade andra personliga egenskaper än du och att det är på grund av dessa – och inte din hiv – som du inte anställdes. Det är alltid den som påstår att diskriminering skett som har bevisbördan, vilket ofta gör det hela ännu svårare.

Att driva ett diskrimineringsmål i domstol som man inte säkert vet att man kommer att vinna kan vara riskabelt eftersom man riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar. Om motparten är ett stort företag kan det röra sig om mycket stora kostnader. Ett alternativ till att själv driva ett ärende är att anmäla fallet till Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO driver ett mycket litet antal ärenden och bara om de tror på en fällande dom, men fördelen är att om DO driver ditt fall så är det DO som tar risken att få stå för motpartens kostnad.

Sex utan kondom eller utan att berätta

Om du har välinställd behandling och någon anmäler dig för att ha haft sex utan att berätta att du lever med hiv, ska det inte innebära någon risk för åtal. Så länge det går att bevisa att du hade omätbara virusnivåer när du hade sex, så ska polis och/eller åklagare inte utreda ärendet vidare eller väcka åtal. Se därför till att din behandlande läkare skriver in i din journal att du har fått informationsplikt och kondomtvång borttaget. Då är det enkelt att använda din journal som bevisning för att du faktiskt har haft omätbara nivåer.

Såsom forskningsläget ser ut är det endast vid sex som risken för överföring kan sägas vara noll vid välinställd behandling. Vid andra handlingar som potentiellt kan utgöra risk för överföring kan det enligt svensk rätt gå att åtala personer som lever med hiv.

Det är mycket ovanligt att någon som lever med hiv medvetet försöker överföra hiv eller att hiv faktiskt överförs vid ett sådant försök. En person med omätbara virusnivåer kan inte överföra hiv genom sexuella aktiviteter. Det vanligaste är att hiv överförs från någon som inte vet om sin status och som därför inte har börjat medicinera.

Den brottsrubricering som använts i Sverige för att åtala personer som lever med hiv är ”framkallande av fara för annan”. Fallen har handlat om risk för överföring vid sex. Hiv behöver alltså inte ha överförts för att brottet ska ha inträffat. Om överföring har skett brukar man istället åtala under brottsrubriceringen ”grov misshandel”. Sedan 2018 åtalas inte personer som har haft oskyddat sex och samtidigt har välinställd behandling. Detta gäller oavsett om du informerat din sexpartner om din status eller inte. Av den anledningen är det viktigt att det noteras i din journal att du har välinställd behandling och om du har fått informationsplikt och/eller kondomplikt borttagna av din läkare.

Om någon berättat för andra om din hivstatus

Om någon sprider uppgifter om att du lever med hiv kan det i vissa fall utgöra förtalsbrott enligt Brottsbalken 5 kap 1 §. Detta gäller även om uppgiften som sprids är sann, det vill säga att du lever med hiv. För att det ska vara förtal ska uppgiften vara ägnad att ”sprida missaktning”, vilket betyder att den som sprider uppgiften ska göra det i syfte att få andra att ogilla dig. Du kan alltid göra en polisanmälan om du tror att du blivit utsatt för förtal. Tänk på att om du gör en anmälan och åtal senare väcks så blir alla uppgifter i åtalet offentliga handlingar som vem som helst kan ta del av.

Eftersom förtalsbrott utgör en begränsning av yttrandefriheten är det dock relativt ovanligt att en åklagare väcker åtal för detta brott. Du kan själv väcka så kallat enskilt åtal, men detta innebär en risk eftersom du får stå för dina egna och motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. Om någon gör tillgängligt uppgifter som utgör ett intrång i ditt privatliv, till exempel sprider uppgifter om ditt hälsotillstånd, till fler än ett fåtal personer och i syfte att allvarligt skada dig, kan det utgöra brottet olaga integritetsintrång enligt Brottsbalken 4 kap 6c §. Brottsrubriceringen är relativt ny och kom till med sikte på kränkningar på internet, men den är lika giltig om någon skulle sprida uppgifter på papper. Uppgiften behöver inte ha nått flertalet personer, utan det räcker att den är tillgänglig för flertalet personer (till exempel om någon lagt ut en bild eller text på en webbsida). Om det finns ett så kallat legitimt allmänintresse eller nyhetsvärde kan liknande spridning ändå vara tillåten. Eftersom bestämmelsen är relativt ny går det inte att med säkerhet veta hur en domstol skulle bedöma om någon sprider uppgift om att någon annan lever med hiv.

Våra verksamheter