Inom hivvården

Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till kostnadsfri vård och behandling för sin hiv. Det innebär att hivmediciner och dina besök hos hivvården är gratis.

Hitta på sidan

Förhållningsregler

Det är din behandlande hivläkare som ger dig dina förhållningsregler. Reglerna baseras på riktlinjer i smittskyddsblad framtagna av Smittskyddsläkarföreningen med grund i Smittskyddslagen. Läs smittskyddsbladen (Smittskyddsläkarföreningen). Du kan få olika förhållningsregler beroende på om du har välinställd behandling eller inte. Din läkare ska förklara dina förhållningsregler för dig och försäkra sig om att du har förstått.

Välinställd hivbehandling innebär enligt smittskyddsbladen att:

  • virusnivån i ditt blod hela tiden är omätbar
  • du är noggrann med att ta medicinen regelbundet som ordinerat
  • du regelbundet kommer för kontroll av virusnivåer och behandling, vanligen 2–4 gånger per år eller enligt din behandlande läkares bedömning.

Om du anser att dina förhållningsregler är felaktiga finns möjlighet att få dessa prövade (kontrollerade och bedömda). Om du begär prövning ska smittskyddsläkaren i din region pröva den behandlande läkarens förhållningsregler och ändra dessa så att de på bästa sätt fyller sitt syfte. Om du är missnöjd med smittskyddsläkarens beslut kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du har en välinställd behandling kan din behandlande läkare ta bort din informationsplikt och kravet på att använda kondom vid samlag. Var noga med att din behandlande hivläkare skriver in i din journal att du fått kondom- och informationsplikt borttagna.

Om du lever med hiv får du, enligt Socialstyrelsens nuvarande föreskrifter, inte donera blod, organ, spermier eller ägg. Om du har fler frågor kring detta kan du kontakta Posithiva Gruppen. För dig som undrar över assisterad befruktning eller IVF, läs under rubriken ”För dig som är eller vill bli förälder”.

Mediciner

Hivmediciner är gratis för alla som lever med hiv i Sverige, oavsett juridisk status. Det finns olika hivmediciner och läkaren gör en samlad bedömning av bland annat biverkningar, vad som passar din situation och din kropp samt kostnad för medicinen. Om du får biverkningar av en hivmedicin kan du prata med din läkare om andra alternativ. Du kan även ta upp med din hivläkare om det passar dig med någon viss hivmedicin utifrån när på dygnet den ska tas, om det är tillsammans med mat eller inte, eller om du tar några andra mediciner som hivmedicinerna kan interagera med.

Läkemedelsinteraktioner

Dina hivmediciner kan interagera med andra läkemedel. Som exempel kan vissa hivmediciner hindra akuta-p-piller (så kallade dagen-efter-piller) från att fungera effektivt. Om du ska få ett läkemedel utskrivet kan du fråga din läkare om eventuella interaktioner med dina hivmediciner. Du kan även fråga en farmaceut om läkemedlet eller läsa i läkemedlets bipacksedel. Har du inte tillgång till bipacksedeln kan du söka upp den på FASS.

Våra verksamheter