เป็น ภาษาไทย

เครือข่ายความรู้สาหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยสังเขป

เครือข่ายความรู้สาหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีเป็นเครือข่ายหนึ่งสาหรับผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีในประเทศสวีเดน วัตถุประสงค์เครือข่ายเผยแพร่ความรู้ภายในกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังรวมถึงสังคมโดยทั่วไป ขอต้อนรับผู้หญิงทุกคนที่ประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีให้แก่ตนเองหรือสังคมเข้าร่วมเครือข่ายนี้ด้วยความยินดี

ผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีสองคนเป็นผู้ริเริ่มสร้างเครือข่ายนี้ขึ้นเมื่อปี 2015 ทั้งสองรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ความสาคัญกับผู้หญิงในประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีในประเทศสวีเดน ทั้งสองเหนื่อยหน่ายกับความไม่รู้ การมองเห็น และการตีตรา ในช่วงเริ่มแรกโครงการนี้บริหารโดยสถาบันคาโรลินสกา (KI) และตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมาบริหารโดย Posithiva Gruppen (PG) กรุงสตอกโฮล์ม

เครือข่ายความรู้ทาอะไร
เครือข่ายความรู้สาหรับผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีจะจัดหัวข้อภาคค่า การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานกิจกรรม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์ม แต่เรายังสามารถจัดกิจกรรม ได้ทั่วประเทศสวีเดนเช่นกัน หากคุณต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงสตอกโฮล์มแต่ไม่สามารถจ่ายค่าเดินทางได้ โปรดติดต่อกับทีมงานโครงการแล้วเราจะหาทางแก้ปัญหานี้ การเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายความรู้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกครั้ง

เครือข่ายความรู้มีเว็บไซต์ของตัวเอง: www.kunskapsnatverk.se. เว็บไซต์นี้มีข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงสามารถอ่านเกี่ยวกับหัวข้อภาคค่า ของเครือข่ายความรู้ข่าวสารล่าสุด และสิทธิของผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้เครือข่ายความรู้ยังมีเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม

เครือข่ายทางานในหัวข้อใดบ้าง
ตัวอย่างของประเด็นที่เครือข่ายความรู้ทางานได้แก่: ผลข้างเคียง วัยชรา สิทธิ ความสัมพันธ์ การตีตรา และคุณภาพชีวิต

ผู้หญิงที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในเครือข่าย เข้าใจว่าหัวข้อใดที่จะหยิบยกมานาเสนอในเครือข่ายหากคุณเป็นผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี โปรดแนะนาหัวข้อโดยติดต่อกับทีมงานโครงการหรือตอบแบบสอบถามของเครือข่ายความรู้ (มีภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษ)

ติดต่อ
หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับโครงการหรือคุณประสงค์ที่จะติดต่อกับทีมงานโครงการ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อไปยัง info@kunskapsnatverk.se หรือ 070-040 77 81 หากคุณต้องการส่งไปรษณีย์ถึงเราหรือมาที่สานักงานของเรา เรามีที่อยู่ดังนี้ Östermalmsgatan 5, 114 24 Stockholm

 

สิทธิของคุณ

ด้านการรักษาเอชไอวี
ในฐานะผู้ติดเชื้อเอชไอวีคุณมีสิทธิที่จะพบแพทย์ ตรวจหาเชื้อ และรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแพร่เชื้อเอชไอวีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การรักษาโรคอื่น ๆ นั้นมีค่าใช้จ่าย และจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามปกติสาหรับการเข้ารับบริการ ยาที่แพทย์สั่งและที่ประเมินว่าจะช่วยลดการติดเชื้อ (หรือยับยั้งการติดเชื้อ) คุณยังมีสิทธิรับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางจิตวิทยาสังคม (เช่น การพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือผู้ดูแล) อีกเช่นกัน

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับกฎการปฎิบัติตนจากแพทย์ที่รักษาคุณ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ หมวด 4 มาตรา 3 คุณมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ (ร้องเรียน) กฎการปฏิบัติตนดังกล่าวได้ ซึ่งหมายความรวมถึงคุณมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสามารถสอบถามแพทย์ว่าคุณสามารถได้รับการยกเว้นจากหน้าที่ในการบอกกล่าวตามกฎหมาย **

สรุปโดยสั้น ๆ :

 • การรักษาพยาบาลและยาทั้งหมดที่เกี่ยวกับเอชไอวีจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์ที่รักษาคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนกฎการปฏิบัติตนของคุณ

** หน้าที่ในการบอกกล่าวตามกฎหมาย = การที่ต้องแจ้งให้คู่นอนของตนทราบถึงเอชไอวีของตน
ที่มา: Medibas, Hiv-Sverige/RFSL, Smittskyddslag (2004:168)

 

ด้านการรักษาทั่วไป
สาหรับการรักษาพยาบาลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเอชไอวี ให้ไปที่ศูนย์อนามัย (vårdcentralen) หรือคลินิกผู้ป่วยนอกอื่น ๆ * โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ ค่ารักษาพยาลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าการเข้ารับบริการนั้นเป็น การรักษาขั้นต้น การรักษาฉุกเฉิน หรือการรักษาเฉพาะทาง ในกรุงสตอกโฮล์มจะจ่ายค่าตรวจรักษากับแพทย์ที่ศูนย์อนามัยหรือศูนย์ฉุกเฉินใกล้บ้าน 200 โครนสวีเดน สาหรับค่ารักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจะจ่าย 400 โครนสวีเดน และสาหรับค่าตรวจรักษากับแพทย์ที่คลินิกเฉพาะทางจะจ่าย 350 โครนสวีเดน หากคุณอาศัยอยู่ที่อื่นนอกมณฑลสตอกโฮล์มค่ารักษาอาจแตกต่างกัน

ทุกครั้งที่จ่ายค่ารักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกจะมีการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ หากได้จ่ายไปแล้วรวม 1,100 โครนสวีเดนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ครบเงื่อนไขที่จะได้รับ “frikort” (บัตรรักษาฟรี) และเริ่มใช้การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่าย (högkostnadsskyddet) หากมีบัตรรักษาฟรีก็ไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าตรวจรักษาที่คลิกนิกผู้ป่วยนอกในช่วงระยะเวลาที่เหลือของ 12 เดือน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรรักษาฟรีได้ ที่นี่

นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่ายสาหรับเวชกรรม (ยา) ที่มีใบสั่งยา การคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่าย หมายความว่า การที่ไม่ต้องจ่ายเกิน 2,200 โครนสวีเดน สาหรับค่ายาในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี (12 เดือน) ซึ่งในปีดังกล่าวเรียกว่า ระยะคุ้มครองเพดานค่าใช้จ่าย

การเข้ารับการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกบางรายการจะไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) ทุกครั้งซึ่งรวมถึง:

 • การตรวจรักษาที่คลินิกแม่และเด็ก (MVC และ BVC)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มอายุ 40 – 74 ปี
 • การตรวจรักษาที่แผนกพยาบาลโรงเรียน (รวมการให้วัคซีน)
 • การตรวจรักษาสาหรับเด็กและเยาวชน (โดยปกติจนถึงวันที่อายุครบ 20 ปี)
 • การตรวจรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกสาหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป


สรุปโดยสั้น ๆ :

 • ค่าตรวจรักษาทางการแพทย์ปกติ 200 โครนสวีเดน
 • คุณไม่ต้องจ่ายเกิน 1,100 โครนสวีเดนสาหรับค่าตรวจรักษาต่อปี
 • คุณไม่ต้องจ่ายเกิน 2,200 โครนสวีเดนสาหรับค่ายาต่อปี
 • การตรวจรักษาที่แผนกผดุงครรภ์สาหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่มีค่าใช้จ่าย การคลอดไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน

* คลิกนิกผู้ป่วยนอก = การรักษาพยาบาลทุกอย่างที่ไม่ต้องให้คุณนอนที่โรงพยาบาล
ที่มา: www:1177.se (12 และ 3)

 

ด้านแผนกสุขภาพมารดาและแผนกสูติกรรม (คลอดบุตร)
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีบุตรได้แน่นอน หากคุณตั้งครรภ์และอยู่กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีความเสี่ยงที่เอชไอวีจะแพร่เชื้อสู่บุตร อย่างไรห็ตามหากคุณมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพความเสี่ยงก็จะน้อยมาก หากตัวคุณยังไม่ได้รับการรักษา ให้เริ่มการรักษาด้วยยาป้องกัน ในอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 14–18 หากคุณตั้งครรภ์และได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การรักษาก็จะดาเนินต่อไปตามปกติ

หากตั้งครรภ์ก็จะไปที่มักเรียกว่า “คลินิกผดุงครรภ์” หรือ “ศูนย์สุขภาพมารดา” (MVC) โดยมีสิทธิที่จะเข้ารับการตรวจรักษาที่ MVC ได้หลายครั้งในช่วงตั้งครรภ์ การตรวจรักษาครั้งแรกมักจะอยู่ระหว่างสัปดาห์ที่ 6 ถึง 12 แล้วจากนั้นเดือนละครั้งจนถึงสัปดาห์ที่ 20/25 จากสัปดาห์ที่ 30 คุณสามารถไปตรวจสองสัปดาห์ครั้ง คุณมีสิทธิที่จะรับบริการตรวจอัลตราซาวด์ครั้งแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 18–20 นอกจากนี้สามารถสอบถามพยาบาลผดุงครรภ์ของตนว่าขอพบว่าที่พ่อแม่คนอื่นเพื่อขอความการสนับสนุนทางสังคม การเข้ารับการบริการที่คลินิกผดุงครรภ์จะไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกครั้งและสามารถเลือกได้เองว่าอยากจะไปคลินิกผดุงครรภ์แห่งใดเท่าที่เปิดให้บริการ หากคุณไม่พอใจกับคลินิกผดุงครรภ์ คุณสามารถเปลี่ยนได้

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและตั้งครรภ์มีสิทธิ เช่น ติดตามผลเพิ่มเติม ในช่วงและหลังการตั้งครรภ์ ทีมเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยแพทย์โรคติดเชื้อ นรีแพทย์ กุมารแพทย์ ผดุงครรภ์และผู้ดูแล จะติดตามคุณและทารก การวัดระดับไวรัสจะดาเนินการทุก ๆ สามเดือน รวมถึงก่อนคลอด มีจุดประสงค์เพื่อลดหรือรักษาระดับไวรัสให้น้อยกว่า 50 copies/ml

พบบ่อยมากขึ้นที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเลือกที่จะคลอดทางช่องคลอด หากคุณได้รับการรักษาที่มีประสิทธิหรือหากมี HIV-RNA น้อยกว่า 50 copies/ml แนะนาให้คลอดทางช่องคลอด อย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกผ่าคลอดได้ถ้าต้องการ หาก HIV-RNA น้อยกว่าน้อยกว่า 50 copies/mlko แนะนาให้ผ่าคลอดในอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 37–38

ที่ประเทศสวีเดนแนะนาให้ผู้ติดเชื้อให้นมบุตร ซึ่งปรากฎในอาทิ เอกสารการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ ของแพทย์ป้องกันและควบคุมโรคติด เอกสารการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อพร้อมข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับเอชไอวี

หากคุณประสงค์จะมีบุตรแต่มีปัญหาในการตั้งครรภ์ หรือหากคุณไม่ต้องการตั้งครรภ์โดยการมีเพศสัมพันธ์ ก็มีทางเลือกอื่น เช่น การฉีดอสุจิเข้าช่องคลอดเองที่บ้าน หากคุณไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะที่คู่ของคุณเป็นติดเชื้อ คุณและคู่ของคุณสามารถเข้ารับการทาเด็กหลอดแก้ว และการปั่นล้างอสุจิ น่าเสียดายที่ประเทศสวีเดนไม่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ /IVF หากผู้ที่ต้องการตั้งครรภ์เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ดีที่เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproduktionsmedicin) Karolinska Huddinge ในกรุงสตอกโฮล์ม มีโครงการวิจัยซึ่งอาจจะทาให้เป็นไปได้ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัยดังกล่าวได้ ที่นี่ การทา IVF สาหรับผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีอนุญาตในประเทศอื่นในสหภาพยุโรป เช่น ประเทศเดนมาร์ก หากคุณประสงค์ยุติการตั้งครรภ์ คุณสามารถติดต่อแผนกยุติการตั้งครรภ์ (การแท้ง) หรือแผนกนรีเวช ผู้ตั้งครรภ์จะเป็นคนตัดสินใจว่าต้องการจะทาแท้งหรือไม่ คุณมีสิทธิที่ทาแท้งจนถึงอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 18 โดยไม่ต้องบอกใครว่าทาไมคุณจึงต้องการทาเช่นนั้น หากคุณต้องการทาแท้งมีค่าใช้จ่ายเท่ากับการเข้ารับการตรวจรักษากับแพทย์เฉพาะทาง ประมาณ 350 โครนสวีเดน อาจมีค่าใช้จ่าย 200 หรือ 350 โครนสวีเดน ในการทาแท้งด้วยยาหรือการศัลยกรรมที่แผนกดังกล่าว

สรุปโดยสั้น ๆ :

 • ปัจจุบันนี้มีความเป็นไปได้ทั้งเป็นผู้ตั้งครรภ์และทาให้คนอื่นตั้งครรภ์เมื่อติดเชื้อเอชไอวีโดยที่ไม่ทาให้บุตรไม่ติดเชื้อเอชไอวี
 • เอชไอวีไม่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ไม่ว่าตนเองหรือคู่จะมีเชื้อเอชไอวีก็ตาม
 • การรักษาพยาบาลทั้งหมดที่ MVC ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • หากคุณติดเชื้อเอชไอวี คุณจะได้รับการติดตามผลจากทีมเจ้าหน้าที่พิเศษ และวัดระดับไวรัสเป็นประจา
 • หากมีระดับไวรัสต่า (ต่ากว่า 50 copies/ml) คุณสามารถเลือกคลอดทางช่องคลอดได้
 • การให้นมบุตรไม่แนะนาในประเทศสวีเดน
 • IVF สาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่อนุญาตในประเทศสวีเดน แต่สามารถทาแบบส่วนตัวได้ในประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น หากคุณอาศัยอยู่ในกรุงสตอกโฮล์มยังมีความเป็นไปได้ที่จะทา IVF โดยผ่านโครงการวิจัย
 • คุณสามารถทาแท้งได้จนถึงอายุครรภ์สัปดาห์ที่ 18 โดยไม่ต้องอธิบายต่อคนอื่นว่าทาไมคุณมีความประสงค์ดังกล่าว

ที่มา: HivUpdated, 1177.se, Internetmedicin, Bristol-Myers Squibb, Noaks Ark, Smittskyddslagen, Avgiftshandboken SLL, Smittskyddsläkarföreningen

 

หน้าที่การงาน
คุณมีสิทธิที่จะเลือกอาชีพที่คุณต้องการได้โดยไม่คานึงถึงสถานะผู้ติดเชื้อเอชไอวี แพทย์ของคุณจะประเมินในการปรึกษากับแพทย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หากคุณได้รับกฎการปฏิบัติตนในเรื่องงาน แต่พบได้น้อยมากที่จะมีกฎการปฏิบัติในเรื่องงาน หากคุณต้องยุติการทางานเนื่องมาจากสถานะผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อคุณจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีพาหะนาโรคติดต่อ (ความช่วยเหลือทางการเงิน) จากสานักงานประกันสังคม สาหรับบางอาชีพ เช่น ตารวจและทหาร จาเป็นต้องตอบคาแถลงสุขภาพเมื่อเข้ารับการศึกษาหรือตาแหน่ง บางประเทศจะไม่ออกใบอนุญาตทางานให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตรงนี้คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจากัดด้านการขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ใช้บังคับในประเทศต่าง ๆ

ที่ประเทศสวีเดนห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในที่ทางานหรือในชีวิตการทางาน หากคุณถูกเลือกปฏิบัติในทางานอันเนื่องมาจากสถานะผู้ติดเชื้อเอชไอวี คุณควรติดต่อผู้ตรวจการเพื่อความเท่าเทียม (Diskrimineringsombudsmannen)

สรุปโดยสั้น ๆ :

 • ไม่ควรตกงานเนื่องจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเป็นการเลือกปฏิบัติหากคุณถูกให้ออก
 • ในกรณีพิเศษบางกรณีผู้ที่ทางานสัมผัสกับเลือดในที่ทางานอาจจะตกงาน ในกรณีดังกล่าวมีสิทธิที่ขอเงินทดแทนได้

 

ที่มา: Noaks Ark, Försäkringskassan, Diskrimineringsombudsmannen, The Global Database on HIV related travel restrictions

*

ยื่นขอเงินทดแทนต่อสานักงานประกันสังคม สานักงานประกันสังคมไม่มีข้อมูลนี้เป็นภาษาไทยแต่มีหน้านี้ทั้งหน้าเป็นภาษาอังกฤษ: https://www.forsakringskassan.se/sprak/engelska

Få kunskapsnätverkets allmänna nyhetsbrev

Nyhetsbrev för kvinnor som lever med hiv

Våra verksamheter