Personförsäkring – kan jag ha det om jag lever med hiv?

Åsa och kvinnan som anmälde diskrimineringen väntar på svar från polisen (illustrationsbild).

Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och Posithiva Gruppen har kontaktat några av de största försäkringsbolagen i Sverige för att få svar på några frågor om personförsäkringar till personer som lever med hiv. Försäkringsbolagen som vi varit i kontakt med är: Folksam, If, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar. Exempel på personförsäkringar är livförsäkring, sjuk- och olycksförsäkring samt barnförsäkring.

Bildresultat för venus symbol

Fråga #1:
Kan jag teckna personförsäkring såsom livförsäkring eller sjuk- och olycksförsäkring om jag har hiv?

Folksam uppger att man måste fylla i en hälsodeklaration om man vill teckna livförsäkring hos dem. Sedan skickas denna till ”riskbedömning”. Folksam informerar om att bedömningen alltid är individuell och att bedömningen beror på en helhetsbild av hälsan. De rekommenderar att man inkommer med en ansökan för att få reda på om man kan få livförsäkring.

Hos Länsförsäkringar måste man också fylla i en hälsodeklaration för att få livförsäkring. Vid riskbedömning av hälsodeklaration kollar man på huruvida man har en diagnos som utgör en fara för ens liv. Om de som bedömer hälsodeklarationen menar att man har det, så är det större chans att man nekas försäkring. Vid teckning av personskyddsförsäkring, så som olycksfall- och sjukförsäkring, samt barnförsäkring uppger Länsförsäkringar att hiv inte borde vara ett hinder. Man kommer dock inte hellre kunna få någon ersättning för sjukdomar och skador som skett innan man tecknat försäkringen. Bolaget kan ofta erbjuda ett skydd med undantag i villkoren för de sjukdomar och skador som redan skett. I de tillfällen där personer nekas olycksfall- och sjukförsäkring överhuvudtaget så är det för att personen är för sjuk eller har vart med om för många olyckor, uppger bolaget.

På frågan om huruvida personer som lever med hiv kan teckna livförsäkring informerar Trygg-Hansa om att hiv kan påverka riskbedömningen och att det kan vara svårt att få försäkring. Detta gäller främst livförsäkringen och sjukförsäkringen, men vid teckning av olycksfallsförsäkring spelar det ingen roll om man har hiv. Generellt kan man säga att om man har en skada från innan, kan man få nej eller klausuler i försäkringen. Detta gäller för allt ifrån knäskador till hiv, informerar Trygg-Hansa. Ett undantag/en klausul i försäkringen kan även gälla eventuella följdsjukdomar av hiv, då klausuler ofta sätts ”med följder”. Men man ser alltid på fall till fall, uppger bolaget.

If uppger att de kan erbjuda sjuk- och olycksfallsförsäkring till hivpositiva kunder, men att det alltid krävs en hälsoprövning.

Sammanfattning: Försäkringsbolagen har något olik praxis när det gäller frågor om livförsäkring. Några av bolagen uppmanar personer som lever med hiv att ansöka om försäkring då en individuell bedömning ändå kommer göras, medan andra uppger att man kommer få nej oavsett. Vad gäller olycksförsäkring eller andra personförsäkringar där hälsodeklaration ej krävs, verkar det inte spela någon roll om man har hiv eller inte. På konsumenternas.se kan man läsa att försäkringsbolagen har rätt att kräva att du fyller i en hälsodeklaration i samband med ansökan om personförsäkringar som sjuk-, liv- eller barnförsäkringar. Om du inte beviljas försäkringen måste bolaget dock motivera sitt beslut. Om du är missnöjd med bolagets beslut har du möjlighet att få saken prövad i domstol.

Bildresultat för venus symbol

Fråga #2:
Om jag har tecknat en personförsäkring och sedan fått hiv: måste jag meddela detta till försäkringsbolaget? Har jag rätt till ersättning?

(Nedan information gäller vuxenförsäkringar. För barnförsäkringar kan egna regler och utökad skydd gälla. Läs mer om barnförsäkringar i fråga #3).

Folksam uppger att det alltid är ditt hälsotillstånd vid tecknande av försäkringen som gäller. Man behöver inte meddela försäkringsbolaget att man fått hiv om man får det efter att man tecknat försäkringen. I vissa tillfällen vill man kanske meddela försäkringsbolaget ändå för att undersöka om man kan få någon ersättning för att ha fått hiv. I Folksams individuella vuxenförsäkringar såsom ”Vuxen sjuk- och olycksfall” ingår inget ersättningsskydd för hiv. Den enda vuxenförsäkringen hos Folksam som ger ersättning för hiv är Vårdförbundets kollektivförsäkring som heter ”Stick- och skärskada”. Denna försäkringen är tillgänglig för medlemmar av Vårdförbundet (vårdpersonal) som är yrkesverksamma i Sverige. Om man har denna försäkringen kan man få ersättning om man får hiv, hepatit C eller MRSA genom en stick- eller skärskada under yrkesutövning i Sverige. Ersättningen lämnas som ett engångsbelopp.

Hos Länsförsäkringar ombes försäkringstagaren att kontakta deras kundcenter eller skadeavdelning för att få hjälp med vad försäkringen täcker för varje enskild individ. Om man bedömas ha rätt till ersättning och eventuellt hur mycket man kan få i ersättning för hiv beror på vilken försäkring man har samt vilket prisbasbelopp som är valt.

Trygg-Hansa uppger att det endast är ett begränsat antal namngivna sjukdomar som täcks i Trygg-Hansas vuxenförsäkringar. Hiv ingår inte som en namngiven diagnos, och man har ej rätt till någon ersättning eller engångsbelopp om man får hiv. Vid sjukhusvistelse eller påverkad arbetsförmåga som följd av hiv kan det dock finnas ersättningar. Det beror lite på vilka tilläggsersättningar man har valt, informerar bolaget. Trygg-Hansa uppger även att hur man fått hiv kan påverka vilken ersättning man har rätt till. Om det bedöms att en myndig person har ”tagit risker” eller handlat ”vårdslöst” kan det bli så att försäkringsskyddet inte gäller alls. Exempel på vårdslöshet kan vara om man delar spruta med någon som man vet har hiv, menar Trygg-Hansa. På frågan om det även kan bedömas som vårdslöst att ha oskyddat sex med en person som man vet att har hiv, uppger Trygg-Hansa att också det är ett exempel på vårdslöshet som kan medföra att försäkringsskydd upphör att gälla.

If informerar om att det beror på vilken försäkring man har valt huruvida man har rätt till någon ersättning om man har fått hiv efter att man tecknat försäkringen.

Sammanfattning: Om du har tecknat en vanlig sjuk-och olycksförsäkring för vuxna och sedan fått hiv, är det ovanligt att bolagen betalar ut någon ersättning eller engångsbelopp för det. Försäkringsskyddet är ofta begränsat till namngivna sjukdomar eller begränsade kategorier av sjukdomar. Bolagen kan dock ha olika regler kring ersättning för medicinsk invaliditet, sjukhusvistelse och/eller arbetsoförmåga i samband med hiv. Du bör därför kolla med ditt försäkringsbolag vilka villkor och ersättningar som gäller vid hivinfektion i den konkreta försäkring som du har.

Bildresultat för venus symbol

Fråga #3:
Om jag har eller hade en barnförsäkring när jag fick hiv: har jag rätt till någon ersättning?

Skyddet i barnförsäkringarna är ofta bättre än skyddet i försäkringar för vuxna. I Folksams barnförsäkring räknas hiv som medicinsk invaliditet, vilket betyder att man har rätt till ekonomisk ersättning i form av ett engångsbelopp. Om ett barn som har barnförsäkring får hiv, gör man en anmälan till Folksam för att få ut ersättningen. Ersättningens storlek är individuell, och Folksam har egna tabeller som de utgår ifrån. Om man har haft en barnförsäkring som sedan ersätts med en ”Vuxen sjuk- och olycksfallsförsäkring” vid 25 års ålder, kommer man inte få något nytt engångsbelopp.

Länsförsäkringar kan inte säga exakt vilken ersättning som utlovas då det beror på vilken barnförsäkring man har samt vilket prisbasbelopp som är valt. Försäkringstagaren kan alltid kontakta kundcentret eller skadeavdelningen för att få hjälp med vad försäkringen täcker för varje enskild individ, informerar bolaget.

Trygg-Hansa informerar om att skillnaden på vuxen- och barnförsäkringar är som natt och dag. Barnförsäkringen är så gott som alltomfattande, och i den regleras hiv som vilket tillstånd som helst med påföljande rätt till ersättning för medicinsk invaliditet. Trygg-Hansa följer Svensk Försäkrings riktlinjer som säger att symptomfri hiv har en invaliditetsgrad på 5%, vilket vill säga att man kan ha rätt till ett ersättningsbelopp som motsvarar 5% av försäkringskapitalet. När man tecknar barnförsäkring hos Trygg-Hansa kan man välja mellan olika försäkringsbelopp: 600 000 kr, 1,2 miljoner kr, 1,8 miljoner kr eller 2,4 miljoner kr. Om man har vald det största försäkringsbeloppet på 2,4 miljoner kr kan den som har barnförsäkring alltså ha rätt till ett engångs ersättningsbelopp på 120 000 kronor. En läkare måste intyga den medicinska invaliditeten, och det görs alltid en individuell bedömning.

Sammanfattning: Skyddet i barnförsäkringarna är som regel starkare än skyddet i vuxenförsäkringarna. I barnförsäkringarna finns det ofta få eller inga begränsningar kring vilka skador och sjukdomar som ersätts ekonomiskt, vilket betyder att hiv ofta ingår. Graden av medicinsk invaliditet måste dock intygas av en läkare. Försäkringsbeloppen i barnförsäkringarna är ofta större än de belopp man kan välja i vuxenförsäkringarna, vilket betyder att ersättningarna för t.ex. medicinsk invaliditet blir högre om du har barnförsäkring. Många barnförsäkringar gäller även efter 18 års ålder, och ofta fram tills försäkringstagaren fyller 25 år. Många bolag erbjuder sina kunder att gå från barn- till vuxenförsäkring utan krav om hälsodeklaration. Det är din ålder och försäkring på det tidpunkt som du fick hiv som avgör om du har rätt till ersättning enligt barnförsäkringen. Var dock uppmärksam på att du måste meddela till försäkringsbolaget inom en viss tid efter att du fick hiv, annars riskerar du att inte få någon ersättning. Läs mer om detta nedan.

Bildresultat för venus symbol

Bra att veta:
Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. De utvecklar regelbundet ”medicinska tabellverk” som är riktlinjer för bedömning av medicinsk invaliditet. Senaste version av tabellverket för medicinsk invaliditet är från 2013, och där klassas symptomfri hiv som 5% invaliditet. Vid aids föreslås en individuell bedömning för att sätta invaliditetsgrad. Du kan läsa hela publikationen om medicinsk invaliditet här. Alla de fyra försäkringsbolag som vi har skrivit om i denna texten är medlemmar av Svensk Försäkring, och de bör därför utgå ifrån tabellverket när de gör sina bedömningar. De enskilda försäkringsbolagen har också egna riktlinjer, men det är sällan att dessa ligger tillgängliga för allmänheten.

Generellt om försäkringar gäller att du bör anmäla en skada så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det alltid för sent att anmäla skadan. Rätten till ersättning är då ”preskriberad” vilket betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav. När det gäller försäkring finns speciella regler för skador som inträffat före 1 januari 2015. Dessa skador måste du anmäla inom tre år. Tiden räknas från det att du fick kännedom om att du råkat ut för en skada. Detta informerar Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Bildresultat för venus symbol

Tryck här för att komma till Kunskapsnätverkets ”Frågor och svar”-sida

Tryck här för att läsa mer om rättigheter för kvinnor som lever med hiv

 

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här