Både cis- och transpersoner kan få hiv genom sex. Det vanligaste sättet att få hiv är genom oskyddat analt eller vaginalt samlag där minst en av personerna har en penis. Hiv kan också överföras vid oralsex, och då framför allt om man får sperma i munnen. Om du någon gång haft oralsex och/eller oskyddat samlag där en penis varit involverad bör du testa dig för hiv.

Hivöverföring vid sex mellan två personer med vagina är extremt ovanligt. Om du bara har den typen av sex, smeksex, eller om du inte haft sex med andra personer överhuvudtaget, behöver du inte ta ett hivtest. Om du delat sprutor med andra, exempelvis i samband med injektion av hormonläkemedel, botox, fillers, droger eller annat, bör du dock testa dig för hiv. Du kan läsa mer om hiv och hur det överförs på RFSLs hemsidor.

TESTA DIG HOS TESTPOINT

Testpoint Stockholm är en snabbtestningsverksamhet för hiv och syfilis som drivs av RFSL Stockholm. Målgrupperna är transpersoner och cismän som har sex med män, och hbtq-personer som nyligen flyttat till Sverige.

Testpoints personal har goda kunskaper om hiv, sex och sexualitet och hbtqi-personers livsvillkor, och har genomgått en specialutformad utbildning för att kunna genomföra snabbtestning och rådgivande samtal. Testpoint verkar utanför vården och testningen är helt anonym, men de kan hjälpa till att länka till vården. Alla som jobbar inom Testpoint har skrivit på ett tystnadslöfte om att inte föra vidare något som sägs inom Testpoint till någon annan. Läs mer på hemsidan testpoint.se

Öppet för drop-in på Alsnögatan 7, Södermalm:

 • Tisdagar: 18.00-20.30

OM TRANSKOMPETENT TESTNING

Alla vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar samt några särskilda mottagningar för sexuell hälsa ska erbjuda hivtest. Vi vet dock att en del transpersoner undviker att testa sig på grund av rädsla för dåligt bemötande och/eller kunskap om transpersoner inom vården. Sedan 2019 har Posithiva Gruppen, i samarbete med RFSL Testpoint och läkare Katie Collmar, erbjudit transkompetensutbildningar till aktörer som erbjuder hivtest och/eller rådgivning kring hiv.

Tryck för att visa vilka aktörer som fått Posithiva Gruppens transkompetensutbildning
 • Nacka Ungdomsmottagning
 • Stockholms mansmottagning
 • Väsby Ungdomsmottagning
 • Convictus
 • Noaks Ark Stockholm och Mosaik (Malmö)
 • Täby Ungdomsmottagning
 • IFMSA
 • Ungdomsmottagningarna i Uppsala län
 • Venhälsan
 • CheckPoint Skåne
 • Ungdomsmottagningarna i Eskilstuna kommun

 

Varje år delar RFSL Stockholm och Sexperterna ut utmärkelsen Guldstjärnan till testningsmottagningar i Stockholmsområdet som ger ett bra bemötande till bi- och gaykillar (cis och trans). Efter att ha delat ut guldstjärnor under åtta år så kommer de under 2021 även testa specifikt transkompetensen hos tre olika mottagningar för att se om de har ett bra bemötande för dig som transperson.


(Tryck på rubrikerna för att få upp mer info)

TRANSPERSONER ÄR ÖVERREPRESENTERADE I HIVSTATISTIKEN

Det finns ett antal sociala och strukturella faktorer som gör att transpersoner runtom i världen kan vara extra utsatta när det gäller hiv. En siffra som upprepas mycket i globala sammanhang är att transpersoner löper 49 gånger större risk att få hiv jämfört med befolkningen i allmänhet (se tex. Avert och UNAIDS). UNAIDS publicerade nyligen (juni 2021) ett faktablad där de skriver att risken för att få hiv är 13 gånger högre för transpersoner än för andra vuxna i åldrarna 15–49 år. De skriver också att trots att antalet nya hivfall minskar bland kvinnor i stort så har antalet inte minskat bland transkvinnor. I en stor studie genomförd bland transkvinnor i USA 2019–2020 uppgav 42% att de hade hiv. För afroamerikanska transkvinnor var siffran hela 62% (CDC).

Om man tittar närmare på underlaget som tex UNAIDS använder för att ta fram globala siffror kring hivprevalens bland ”transpersoner” ser man ofta att det i praktiken handlar om siffror bland transkvinnor. Få studier har gjorts kring hivprevalens bland transmän, men transpersoner i allmänhet och även specifikt transmän som har sex med män är uttalade nyckelgrupper i den så kallade ”globala hivresponsen” (WHO). Enstaka studier kring transmäns utsatthet för hiv har gjorts (se tex. denna), men fortfarande saknas data kring hivprevalens bland transmän, och inte minst bland icke-binära transpersoner.

I Sverige registreras det inte på något systematiskt sätt hur många transpersoner som får en hivdiagnos eller som lever med hiv. I samband med transsynlighetsdagen (TDoV) 2020 skrev Posithiva Gruppen ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten och det nationella kvalitetsregistret InfCare HIV med uppmaning om att vidta åtgärder för att synliggöra transpersoner som lever med hiv i offentlig statistik. Du kan läsa brevet här.
Uppdatering november 2021: InfCare HIV har nu lagt till en variabel för könsidentitet i variabellistan som används vid insamling av uppgifter om personer som lever med hiv! Du kan läsa mer om ändringen här.

 

HORMONBEHANDLING KAN GÖRA DIG MER MOTTAGLIG FÖR HIV

Det saknas fortfarande forskning som i stor skala undersöker fysiska och/eller hormonella faktorers påverkan på utsatthet för hiv bland transpersoner. Dock finns viss forskning som pekar på att personer som tilldelats kvinnligt kön vid födseln (AFAB) som inte gjort underlivskirurgi och som tar testosteron kan bli mer mottagliga för hiv och andra STIer. Testosteronbehandling kan nämligen göra att vaginalvävnaden blir tunnare, samt att den naturliga lubrikationsförmågan blir sämre. Denna kombination kan leda till att ”fissurer” eller små sår/sprickor uppstår i samband med penetrerande sex, som i sin tur ökar risken för överföring av hiv eller andra STIer. För mer info, se detta seminarium med folkhälsovetare och transaktivist Max Appenroth (cirka 00:17:40) eller denna infosida hos CliniQ, en London-baserat sexuell hälsa- och hiv-service för transpersoner.

En annan dimension av hormonbehandling och mottaglighet för hiv handlar om PrEP och huruvida det är effektivt om det tas i kombination med testosteron eller östrogen. Det finns en del studier kring just östrogen och PrEP, och medan det verkar vara relativt erkänt att det inte föreligger risk att östrogenbehandlingen får sämre effekt i kombination med PrEP, finns en del som pekar på att effekten av PrEP blir lite sämre. En studie från Johns Hopkins University fann att transkvinnor som gick på könsbekräftande hormonbehandling hade 25% respektive 40% lägre nivåer av PrEP-läkemedel i blod respektive analvävnad jämfört med cismän. I samband med världsaidskonferensen 2018 (AIDS2018) gick forskare ut och sade att nivåerna av PrEP-läkemedel sjunker med ungefär 13% hos transkvinnor som använder hormonpreparat med estradiol (läs mer). Mot bakgrund av detta är det många som avråder transkvinnor från att använda PrEP ”on-demand” och hellre förespråkar dagligt intag (läs mer).

Vid sidan av forskning på könsbekräftande hormonell behandling finns forskning som pekar på ökad sårbarhet för hiv som följd av könsbekräftande underlivskirurgi. Det saknas större studier på området, men det kan exempelvis vara så att olika operationstekniker för vaginoplastik kan påverka mottagligheten för hiv olika mycket genom att förutsättningarna för den ”immunologiska mikromiljön” skiljer sig åt mellan olika tekniker. Du kan läsa mer om det här.

 

TRANSPERSONER TESTAR SIG I LÄGRE UTSTRÄCKNING ÄN ANDRA

Siffror både från Sverige och andra länder tyder på att transpersoner testar sig i lägre utsträckning än andra grupper, som cismän som har sex med män, trots att utsattheten för hiv är jämförbar eller till och med högre för transpersoner. I en studie genomförd av Folkhälsomyndigheten 2015 (där 800 transpersoner svarade) uppgav 46% att de aldrig hade testat sig för hiv, och ytterligare 10% att det var över fem år sedan senaste hivtest. I en undersökning genomförd av Transgender Europe (TGEU) 2017 svarade 472 transpersoner från Sverige. 59% av de som svarade uppgav att de aldrig testat sig för hiv, och ytterligare 7% att det var mer än fem år sedan senaste test. På frågor om anledningar att inte testa sig uppgav 10% att de var oroliga för att bli illa behandlade i samband med hivtest.

Posithiva Gruppen genförde 2019–2020 en egen enkätundersökning som riktade sig till transpersoner i Sverige. Av de 111 personerna som svarade på enkäten uppgav 30,6% att de aldrig gjort ett hivtest, och när man slog ihop andelen som sällan eller aldrig tagit ett hivtest hamnade siffran på över 60%. Ungefär 20% av de som sällan eller aldrig testat sig uppgav att de undviker att testa sig på̊ grund av rädsla för dåligt bemötande från vårdpersonalen.

 

BEHANDLAD HIV ÄR SMITTFRI HIV

Dagens behandling av hiv är mycket effektiv och med en välfungerande eller välinställd behandling blir virusnivåerna i blodet omätbara, vilket innebär att viruset inte kan överföras till andra. Personen som lever med behandlad hiv är därmed smittfri. I Sverige är hivbehandling gratis för alla, och över 95% av alla som lever med hiv i Sverige har smittfri hiv.

De stora, internationella PARTNER-studierna som genomfördes 2010–2014 respektive 2014–2018 bekräftar att behandlad hiv är smittfri hiv. I de två studierna medverkade närmare 2000 par där en hade hiv och en inte hade det. Personen som hade hiv stod på en fungerande hivbehandling och paren hade vaginala och/eller anala samlag utan kondom. Totalt omfattar de två studierna ungefär 135 000 kondomlösa samlag, och det fanns inte ett enda fall av hivöverföring inom paren som deltog i studien.

Om du haft eller har oskyddat sex med en person som har hiv som har en välfungerande behandling finns ingen anledning att ta ett hivtest. I Sverige i dag överförs hiv när personer som inte själva vet om att de har hiv har oskyddat sex. Det kan vara du själv eller din sexpartner, vilket innebär att ansvaret för att skydda sig i det sexuella mötet inte åligger en person mer än någon annan. Det enda sättet att ta reda på om man har hiv är att testa sig.

 

Denna kampanj är framtagen i samarbete mellan:

KONTAKT

Har du frågor om Posithiva Gruppen eller om hiv? Lever du med hiv och vill ha stöd eller delta i verksamheten? Vill du tipsa om mottagningar som borde få transkompetensutbildning? Kontakta transverksamhet@posithivagruppen.se.

Vill du veta mer om RFSL Stockholm eller Testpoint? Vill du veta mer om hivtestning och säkrare sex? Besök www.rfslstockholm.se. Frågor om Sexperterna eller Guldstjärnan kan skickas till sexperterna@rfsl.se.

 

 

I’m Transgender – Should I Get an HIV Test?

Both cis and trans gendered people can get HIV through sexual contact. The most common way to get HIV is through unprotected anal or vaginal intercourse where at least one has a penis. HIV can also be transmitted during oral sex, especially if you get semen in your mouth. If you have had oral sex and / or unprotected intercourse where a penis has been involved, you should get tested for HIV.

HIV transmission during sex between two people with a vagina is extremely uncommon. If this is the only type of sex you have or if you have not had sex with other people at all, you do not need to take an HIV test. If you have ever shared syringes with others, such as when injecting hormones, botox, fillers, drugs or anything else, you should get tested for HIV. You can read more about HIV and how it is transmitted on RFSL’s websites.

HIV TESTING AT TESTPOINT

Testpoint is a non-profit project run by RFSL Stockholm that offers rapid HIV and syphilis testing. The target groups are transgender people, men who have sex with men, and LGBTQ migrants.
Testpoint’s staff have good knowledge of HIV, sex and sexuality,  are active in the LGBTQ community and have undergone special training to be able to perform rapid testing and have counseling conversations. Testpoint operates outside of healthcare and the testing is completely anonymous, but they can provide contact info to additional help. Everyone at Testpoint has signed a non-disclosure agreement. If you want to find out more go to testpoint.se/english

Open for walk-ins on Alsnögatan 7 at Södermalm in Stockholm:

 • Tuesdays: 18.00-20.30
 • Thursdays: 18.00-20.30

COMPETENT CARE

In Sweden all regional health centres (vårdcentraler), youth clinics, pregnancy care centers and sexual health clinics must offer HIV testing. We know, however, that some transgender people avoid getting tested due to fear of poor treatment and/or poor knowledge of transgender people in healthcare. Since 2019 Posithiva Gruppen, in collaboration with RFSL, Testpoint and medical doctor Katie Collmar, has also offered Transgender care training to professionals providing HIV testing and/or counseling about HIV.

Click to show which clinics have attended Posithiva Gruppen's transgender care training.
 • Nacka Ungdomsmottagning
 • Stockholms mansmottagning
 • Väsby Ungdomsmottagning
 • Convictus
 • Noaks Ark Stockholm och Mosaik (Malmö)
 • Täby Ungdomsmottagning
 • IFMSA
 • Ungdomsmottagningarna i Uppsala län
 • Venhälsan
 • CheckPoint Skåne
 • Ungdomsmottagningarna i Eskilstuna kommun

Every year RFSL Stockholm and The Sexperts award the best testing clinics for bisexual and gay men (cis and trans) with a Guldstjärnan. In 2021 they will also specifically test the transgender care at three different clinics to see if they offer good care, treatment and knowledge towards you as a trans person.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här