Informationsplikten – Ett år sedan tillkännagivandet

Den 4 mars är det ett år sedan riksdagen fattade beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ”bör se över om Smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva.” Med anledning av detta återpublicerar Posithiva Gruppen det brev som vi på försommaren 2020 skickade till socialminister Lena Hallengren och Socialdepartementet. I november 2020 meddelade Socialdepartementet att man ämnade återkomma i ärendet så snart som möjligt och att man värdesätter Posithiva Gruppens synpunkter, men att arbetsbelastningen på departementet, till följd av coronapandemin för tillfället är extra hög. Därför skulle ytterligare svar dröja. Posithiva Gruppen har nu åter uppmärksammat departementet på att vi väntar svar på hur man tänker gå vidare med frågan. 

 

Till socialminister Lena Hallengren

Det är dags att se över informationsplikten

Den 4 mars 2020 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen att den ”bör se över om Smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva.”
Posithiva Gruppen, som Sveriges äldsta och största patientorganisation för personer som lever med hiv, är glada över att man tar detta steg i rätt riktning. Vi undrar hur regeringen nu planerar att arbeta med översynen och ser även fram emot att vara behjälpliga i arbetet med detta.

Det finns fler aspekter av lagstiftningen gällande hiv som behöver diskuteras. I socialutskottets betänkande är den starkaste argumentationen för att informationsplikten bör ses över att dagens hivmediciner är så effektiva att viruset inte kan överföras från den som har en välinställd behandling. Med en sådan utgångpunkt finns en risk att informationsplikten enbart ses över och tas bort för personer med välinställd behandling. Dvs det som behandlande läkare i praktiken redan idag kan göra. Vi vill vara tydliga med att informationsplikten bör tas bort för alla som lever med hiv, eftersom den inte i något läge fyller sin funktion.

Som lagstiftningen ser ut nu innebär informationsplikten att den som har hiv måste informera sexpartners om sin hivstatus, om personen inte lever med smittfri hiv och har fått informationsplikten lyft av sin läkare.
I det sexuella mötet har alla ett ansvar att skydda sig och informationsplikten är direkt kontraproduktiv då den riskerar att inge en falsk trygghet. Risken för att hivviruset överförs är störst i samband med att en person precis fått hiv, under den så kallade primära hivinfektionen, även om personen inte uppvisar några symtom. De som i praktiken kan överföra hiv berörs inte av lagstiftningen medan de som måste berätta om sin hivstatus inte kan överföra hiv.

Posithiva Gruppen anser att informationsplikten bör tas bort helt ur smittskyddslagen och det är vad vi hoppas att regeringen också landar i. UNAIDS konstaterade redan 2008 att det inte finns något som pekar på att en lagstiftning som tvingar personer att berätta om sin hivstatus bidrar till att minska spridningen av hiv, utan den snarare riskerar att underminera mänskliga rättigheter och hivprevention. Informationsplikten är kontraproduktiv och kan till och med riskera att öka spridningen i och med att fördomar och stigmatisering leder till att människor i lägre utsträckning testar sig. Idag är det svåraste för många som lever med hiv inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap.

Posithiva Gruppen har gedigen kunskap om hur det är att leva med hiv, vilka hinder och möjligheter som finns. Innefattande också de skillnader vad gäller att leva med hiv idag jämfört med tidigare.
Mot bakgrund av vår kompetens på området – och att vi faktiskt är och företräder personer som lever med hiv – hoppas vi att regeringen ser det som självklart att inkludera oss i arbetet med att se över informationsplikten. Vi finns tillgängliga i den mån departementet vill diskutera allmänt eller för mer specifika sakfrågor.

Med vänliga hälsningar,

Sakarias Johansson
Tillförordnad ordförande Posithiva Gruppen

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här