Erbjuder infektions-/hivmottagningen i regionen vård som inte är hivvård eller läkemedel som inte är hivläkemedel?
Ja I vissa fall Nej

Region Norrbotten

I region Norrbotten uppger man att personer som lever med hiv och som söker vård för andra besvär än just hiv i huvudsak hänvisas till Hälsocentralen, men att läkarna på infektionskliniken oftast är flexibla och hjälper patienterna med mycket annat, exempelvis förnyelse av recept på läkemedel som inte är hivläkemedel. Infektionskliniken uppger även att de gärna hjälper distriktsläkarna med terapival för att undvika interaktioner.

Antal respondenter enkät: 2

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
HELHETSBILD SAKNAS
Regionens och respondentens svar kan stämma överens eftersom regionens ”i vissa fall”-svar öppnar för flexibilitet och hjälp med primärvårdsåkommor, om det är så att respondenterna utgör ”undantagen”. Båda respondenter har fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel hos hivläkaren ett antal gånger. Båda anser att hivläkaren är deras primära vårdkontakt.

Region Västerbotten

I region Västerbotten uppger man att det har funnits en tradition sen långt tillbaka att ansvariga hivläkare har skött ”mer eller mindre det mesta” av hälsoproblem hos personer som lever med hiv, men att de numera gått över till att överlåta vård kring exempelvis diabetes, högt blodtryck, förhöjt kolesterol och annan icke-hivrelaterad sjukdom till primärvården. Samtidigt uppger infektionskliniken att de inte är strikt konsekventa utan gör en bedömning från fall till fall, vilket ibland leder till att de väljer att göra en del av primärvårdens jobb.

Antal respondenter enkät: 6

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Regionens (”i vissa fall”-)svar stämmer överens med patienternas upplevelser som grupp. Några känner igen sig, andra inte. Några har fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel, andra inte. Trots att fokus enligt regionen ska skiftas över till primärvård anser många att hivläkaren är den primära vårdkontakten. Det pekas på viss otydlighet kring ansvarsfördelning, och att det är svårt att själv veta vad som är hivrelaterad och inte. Det saknas helhet och samverkan.

Region Jämtland Härjedalen

I region Jämtland Härjedalen uppger man att personer som lever med hiv hänvisas till primärvården för all vård som inte är just hivvård och att ”varje specialité tar hand om sin patientgrupp” eftersom infektionsläkarna är experter på just hiv men inte på övriga tillstånd.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Respondenten svarar att regionens svar överensstämmer med dennas upplevelser, och att respondenten aldrig fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel hos hivläkaren talar för att regionens svar överensstämmer med verkligheten. Dock finns bara ett svar, vilket innebär att andra kan ha andra upplevelser. Ansvarsfördelningen upplevs som otydlig, och logistiken inom primärvården som bristande. Kunskap och bemötande skattas bra inom hivvården och dåligt inom primärvården.

Region Västernorrland

I region Västernorrland uppger man att det övergripande ansvaret för vård av patienter som lever med hiv ligger hos patientens behandlande hivläkare, och att personer som lever med hiv inte ”skickas tillbaka” till primärvården för utredning eller behandling av andra sjukdomar.

Antal respondenter enkät: 4

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
NEJ
Regionens svar stämmer inte överens med patienternas upplevelse eftersom ett antal respondenter inte känner igen sig i beskrivningen, och några har aldrig fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel hos hivläkaren medan några har det. Inte alla upplever att hivläkaren är den primära vårdkontakten. Trots ovan tycker tre av fyra att ansvarsfördelningen är tydlig. Det föreslås att ännu mer ansvar ska ligga inom hivvården. Både bemötande och kunskap inom primärvården skattas som dåligt, och det pekas på behov för kunskapshöjning.

Region Gävleborg

I region Gävleborg uppger man att hivläkare har möjlighet att ta ”ett större helhetsgrepp och ansvar” för vård och läkemedelsförskrivning för personer som lever med hiv om man så anser lämpligt. Regionen uppger också att man är mån om att tillämpa personcentrerad vård, vilket innebär en nära dialog mellan patient och läkare kring var och hur vården lämpligast sker, och att stor vikt skall tillmätas patientens behov och önskemål.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
HELHETSBILD SAKNAS
Regionens och respondentens svar stämmer inte helt överens, eftersom respondenten hänvisats till annan vårdgivare. Dock svårt att anta något om detta når man inte vet vad det var för åkomma. Respondenten upplever ansvarsfördelningen som tydlig, och anser hivläkaren som sin primära vårdkontakt. Det uppges också att kunskap om hiv och bemötande är bra inom hivvården, men inte inom primärvården.

Region Dalarna

I region Dalarna uppger man att infektionskliniken hjälper patienter så långt som möjligt med basal sjukvård, och att patienter med hiv alltid har möjlighet att vända sig till infektionskliniken för bedömning och hjälp. Till exempel tar infektionskliniken gärna hand om förhöjt kolesterolvärde, kontroll av biverkningar gällande antiretroviral behandling, D-vitaminbrist, övergående lättare smärtproblem eller sömnproblem, lindrigare och tillfälliga depressiva besvär.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
HELHETSBILD SAKNAS
Respondenten svarar att regionens svar inte överensstämmer med dennas upplevelser, men uppger samtidigt att den enstaka gånger fått vård som inte är hivvård eller läkemedel som inte är hivläkemedel utskrivna hos hivläkaren/infektionsläkaren. Trots att regionen uppger att det tas ett stort ansvar för patienters basala vårdbehov, anser respondenten att läkare på VC är den primära vårdkontakten. Trots att respondenten inte tycker regionens svar stämmer överens med upplevelsen uppger den att den tycker ansvarsfördelningen är tydlig.

Region Uppsala

I region Uppsala uppger man att grundprincipen är att infektionsmottagningen endast sköter hivbehandlingen och att alla patienter får ett välkomstbrev där de uppmanas att hänvända sig till en husläkare för vård som inte gäller hivinfektionen. Vid behov kan infektionsmottagningen skicka remiss till vårdcentralen och de strävar efter ett nära samarbete med primärvårdsläkarna.

Antal respondenter enkät: 4

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
NEJ
Regionens svar stämmer inte överens med patienternas svar som grupp. Trots att regionen uppger att infektionskliniken endast ska sköta hivbehandlingen har några har fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel. Det finns också patienter som anser hivläkaren vara ens primära vårdkontakt. Några påpekar att ansvarsfördelningen är otydlig, men alla som svarat tycker kunskapen och bemötandet är god/gott både inom primär- och hivvård.

Region Västmanland

I region Västmanland uppger man att icke-hiv relaterade besvär i första hand sköts av primärvården och då även förskrivning av läkemedel som inte är hivläkemedel. Dock kontrollerar hivläkaren eventuell läkemedelsinteraktion och samsjuklighet vid det årliga återbesöket på infektionskliniken.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Regionens och respondentens svar stämmer överens, men svårt att döma efter bara ett svar. Trots att kunskap och bemötande inom primärvården skattas som dåligt bedömer respondenten att ansvarsfördelningen fungerar bra och att den är tydlig.

Region Örebro län

I region Örebro län uppger man att primärvården ska utgöra basen för alla och att specialistvården (inkl. hivvården) inte ska hantera frågor eller läkemedel som hör hemma inom primärvården, men att det alltid finns möjlighet att konsultera hivkunnig infektionsspecialist för diskussion, tex. kring läkemedelsinteraktioner.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
NEJ
Regionens svar stämmer inte överens med respondentens, eftersom respondenten vid enstaka tillfällen fått vård som inte är hivvård eller läkemedel som inte är hivläkemedel utskrivna hos hivläkaren/infektionsläkaren, specifikt mot infektionssjukdom i benet. Respondenten tycker dock ansvarsfördelningen är tydlig, och är nöjd med kunskap och bemötande både inom hiv- och primärvården.

Region Värmland

I region Värmland uppger man att ansvarsfördelningen beror på ”i vilket sjukdomsskede” den hivpositiva patienten är. Om det genom besök på infektionskliniken framkommer att en patient har behov för andra läkemedel än hivläkemedel, tex. medicin mot sömnbesvär, kan hivläkaren skriva ut detta, men patienter uppmanas att lista sig på en vårdcentral för andra icke-hivrelaterade åkommor såsom hjärt-kärlsjukdomar.

Antal respondenter enkät: 3

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Regionens (”i vissa fall”-)svar stämmer dels överens med patienternas upplevelser om man tittar på (variationen mellan) de olika frågorna. Samtidigt som samtliga respondenter fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel av hivläkaren (trots att patienter enligt regionen uppmanas lista sig på en vårdcentral för icke-hivrelaterade åkommor), anser samtliga att läkare på VC är deras primära vårdkontakt. Det uttrycks missnöje med att hänvisas till vårdcentralen och kunskapen inom primärvården skattas som låg.

Region Stockholm - Södersjukhuset/Venhälsan:

Venhälsan uppger att de kontrollerar och behandlar hivinfektionen, men att de även bevakar patienternas sexuella och mentala hälsa. Under många år har Venhälsan tagit ett helhetsansvar för hälsan hos patienter med hiv, men från och med 2020 har det blivit mer uttalat att patienter ska remitteras till andra vårdgivare vid samsjuklighet/andra besvär än hiv. Dock erbjuder Venhälsan fortfarande utskrivning av tex. kosttillskott och kolesterolsänkande läkemedel, samt möjlighet till psykiatrisk bedömning. En ev. remiss från Venhälsan till primärvården ska bland annat innehålla information om behandlingskontroll, immunstatus, aktuell hivbehandling och eventuella interaktionsrisker, kontaktuppgifter till ansvarig hivläkare, samsjuklighet, samt behandlingsmål avseende blodfetter och blodtryck.

Antal respondenter enkät: 45

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Venhälsans och patienternas svar (som grupp) stämmer överens – det ges viss vård som inte är hivvård, men patienter hänvisas i ökande grad till primärvården. Det finns viss oklarhet kring remisser och vem som ansvarar för vad. Många av respondenterna vill att Venhälsan ska ha mer helhetsansvar. Det uppges att Venhälsan har god kunskap jämfört med primärvården, samt att de har annan relevant kompetens såsom HBT-kompetens och kunskap om långtidsöverlevare, vilket saknas i primärvården.

Region Stockholm - Infektionsmottagning 2 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge:

Vid Karolinska uppger man att patienter som lever med hiv får sin specialiserade hivvård vid infektionsmottagningen, men att man remitteras till primärvården för bedömning och vård gällande alla övriga besvär och folksjukdomar såsom diabetes, KOL och hypertoni. Vid remittering till primärvården ges även information om ev. läkemedelsinteraktioner.

Antal respondenter enkät: 11

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
NEJ
Infektionsmottagning 2 och patienternas svar stämmer inte överens – ett antal respondenter har fått vård och läkemedel som inte är hivrelaterad(e) trots att mottagningen uppger sig endast sköta hivbehandling. Det efterfrågas bättre kommunikation och samverkan mellan hivvård och primärvård samt tydlighet kring vilka besvär man kan få hjälp med hos olika vårdaktörer.

Region Sörmland

I region Sörmland uppger man att infektionskliniken har det övergripande ansvaret för hivpositiva patienter och att infektionskliniken tar ett stort ansvar, även när det gäller primärvård, för personer som lever med hiv.

Antal respondenter enkät: 2

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
NEJ
Regionens och respondenternas svar stämmer inte överens. Regionen säger att de tar helhetsansvar medan respondenterna uppger att de endast sköter hivvården. Respondenter har hänvisats till primärvården och anser att läkaren på vårdcentralen är den primära vårdkontakten. Det uppges att ansvarsfördelningen mellan vårdgivarna är otydlig, att man skickas fram och tillbaka, och att kunskapen om hiv inom primärvården är låg.

Region Östergötland

I region Östergötland uppger man att läkare inom primärvården ger vård och skriver ut recept för de diagnoser som de ansvarar för, och att infektionsläkare enbart ger vård för hiv/skriver ut hivläkemedel. Det uppges också att samarbetet mellan infektionskliniken och vårdcentralerna fungerar bra.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
NEJ
Respondenten svarar att regionens svar inte överensstämmer med dennas upplevelser, och det faktum att respondenten fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel hos hivläkaren enstaka gångar talar också för att regionens svar inte överensstämmer med verkligheten. Ansvarsfördelningen upplevs som otydlig, och kunskap och bemötande skattas bättre inom hivvården jämfört med inom primärvården.

Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen uppger man att målsättningen är att alla personer som lever med hiv ska ha fast kontakt med en primärvårdsläkare vid sidan om teamet på infektionskliniken, och att primärvårdsläkare ska höra av sig till teamet på infektionskliniken vid behov. I fall där primärvårdskontakterna inte fungerar bra hjälper infektionskliniken patienter som lever med hiv med utskrivning av (icke hivrelaterade) läkemedel med mera tills de hittat en kontakt som fungerar bättre.

Antal respondenter enkät: 15

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
De blandade svaren tyder på att regionens ”i vissa fall”-svar stämmer överens med hur vård ges i praktiken. Några får hjälp med primärvårdsåkommor hos hivläkaren medan andra hänvisas till primärvården. Dock har inte alla en fast primärvårdskontakt såsom regionen uppger som målsättning, och en del pekar på att kommunikationen mellan hivvården och primärvården inte fungerar bra. Bemötandet både inom hivvården och primärvården skattas som gott av många, men en del påpekar att primärvården saknar kunskap om hiv.

Region Jönköpings län

I region Jönköpings län uppger man att infektionskliniken enbart behandlar/förskriver läkemedel för själva hivinfektionen och att patienter hänvisas till primärvården för all övrig sjukvård, men att infektionskliniken finns tillgänglig på konsultationsbasis.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Regionens och respondentens svar stämmer överens. Respondenten skattar dock både kunskap om hiv och bemötande inom primärvården som dålig(t), vilket kan vara värt att anmärka då hivvården hänvisar sina patienter dit.

Region Kalmar län

I region Kalmar län uppger man att undersökningar, vård och förskrivningar som har med hiv att göra sköts av infektionskliniken, medan andra sjukdomar (vare sig om de är direkt, indirekt eller icke kopplade till hiv) sköts av primärvården eller övrig specialistvård i samråd med patientansvarig hivläkare.

Antal respondenter enkät: 0

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
n/a

Region Gotland

I region Gotland uppger man att läkare på infektionskliniken har ansvar för uppföljning och ordination av hivläkemedel, och att hanteringen av ev. övrig samsjuklighet (huruvida denna behandlas på infektionskliniken, inom primärvården eller inom övrig specialistvård) beror på patientens behov och önskemål.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Respondenten svarar att regionens svar överensstämmer med dennas upplevelser, och respondenten har fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel hos hivläkaren enstaka gångar vilket talar för att regionens svar överensstämmer med verkligheten. Dock finns bara ett svar, vilket innebär att andra kan ha andra upplevelser.
Ansvarsfördelningen upplevs som tydlig, och kunskap och bemötande skattas bra inom både hivvården och primärvården, men det efterfrågas bättre samarbete mellan vårdaktörerna.

Region Halland

I region Halland uppger man att sjukdomar som inte är direkt kopplade till hiv i första hand ska hanteras av primärvården, men att behandlande hivläkare ”kan och bör” skriva ut andra läkemedel än vad som är direkt kopplat till patientens hivinfektion om det anses nödvändigt utifrån patientens behov.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
HELHETSBILD SAKNAS
Respondentens svar går inte emot regionens, men det är svårt att skatta i ”i vissa fall”-regioner när det endast är en respondent. Personen har fått vård/läkemedel som inte är hivvård/läkemedel hos hivläkaren vilket regionen uppger att kan ges vid behov. Respondenten tycker ansvarsfördelningen är tydlig, samt anser läkare på VC som sin primära vårdkontakt, men skattar både kunskap om hiv och bemötande inom primärvården som dålig(t).

Region Kronoberg

I region Kronoberg uppger man att det inte finns något specifikt avtal mellan infektionskliniken och primärvården, och att nästan all sjukvård för personer med hiv sköts av infektionskliniken, med några få undantag som tex. vid astma eller KOL.

Antal respondenter enkät: 0

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
n/a

Region Blekinge

I region Blekinge uppger man att personer med hiv får sin hivvård via infektionsmottagningen medan övrig vård och behandling fås via allmänläkare i primärvården. För patienter med ”komplexa sjukdomstillstånd”, exempelvis hiv i kombination med andra sjukdomar, arbetar regionen med ”patientkontrakt” i syfte att öka vårdverksamheternas samarbete med patienter, närstående och med varandra.

Antal respondenter enkät: 1

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
NEJ
Regionens och respondentens svar stämmer inte överens i praktiken. Personen har fått vård/läkemedel som inte är hivvård/läkemedel hos hivläkaren trots att regionen uppger att sådan vård ska fås hos allmänläkare/primärvård. Respondenten skattar både kunskap om hiv och bemötande inom primärvården som dålig(t), och vill att hivläkaren ska vara ansvarig.

Region Skåne

I region Skåne uppger man att det för trettio år sedan var ganska vanligt att hivläkare tog hand om många av patientens ”primärvårdsåkommor”, samt att det inte finns något regelverk som hindrar en infektionsläkare från att ta hand om eller skriva ut läkemedel för andra sjukdomar än hiv, men att ambitionen idag är att patienters sjukdomar ska handläggas och kontrolleras inom den specialitet som är mest lämpad för detta (enbart hiv inom hivvården och all övrig vård inom övriga vården).

Antal respondenter enkät: 6

Stämmer regionens och respondenters svar överens?
JA
Regionens (”i vissa fall”-)svar stämmer överens med patienternas upplevelser som grupp. Några känner igen sig i regionens svar, andra inte. Några har fått vård/läkemedel som inte är hivvård/hivläkemedel, andra inte. Många påpekar att det är otydligt vilken ansvarsfördelning som gäller. Fler än i andra regioner skattar bemötandet inom primärvården som gott. Det efterfrågas mer ansvar hos infektionskliniken.

Klicka på kartan för att se regionernas svar.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här